Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Λειτουργοί ΑσφάλειαςΣύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020 και τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021) και εφόσον ένας εργοδότης (Εταιρεία / Οργανισμός) εργοδοτεί κατά μέσο όρο στη διάρκεια κάθε χρόνου, περισσότερα από διακόσια πρόσωπα, πρέπει να διορίζει Λειτουργό Ασφάλειας ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά και επί πλήρους απασχόλησης με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Ο/Η Λειτουργός Ασφάλειας αποτελεί μέρος της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), την οποία υποχρεωτικά ορίζει ο εργοδότης για να ασχολείται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων στην εγκατάσταση, υποστατικό ή/και επιχείρησή του και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτόν σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Επίσης, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο/η Λειτουργός Ασφάλειας κατέχει επαρκείς γνώσεις και πείρα ώστε να είναι ικανός/ή να ελέγχει και να διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια και στην υγεία των προσώπων στην εργασία, στους χώρους, στις εγκαταστάσεις ή στα υποστατικά όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες του εργοδότη, να διενεργεί επιθεωρήσεις και να ετοιμάζει εκθέσεις, να υποβάλλει συστάσεις, να διοργανώνει μαθήματα και να εκπαιδεύει τα πρόσωπα στην εργασία για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Στα καθήκοντα του/της Λειτουργού Ασφάλειας περιλαμβάνονται:
  • η ετοιμασία της Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων,
  • η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων,
  • η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Επιτροπής Ασφάλειας,
  • η διεξαγωγή ελέγχων στους χώρους εργασίας για επισήμανση κινδύνων,
  • η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η εκπαίδευση του προσωπικού,
  • η υποβολή συστάσεων και εισηγήσεων στον εργοδότη για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας,
  • η παρακολούθηση της εφαρμογής των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων,
  • η διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων και η ετοιμασία σχετικών εκθέσεων,
  • η τήρηση του αρχείου ασφάλειας και υγείας,
  • η συνοδεία του Επιθεωρητή.

Στην απουσία του/της Λειτουργού Ασφάλειας, τα θέματα ασφάλειας και υγείας θα τα χειρίζεται ο/η Αναπληρωτής/ώτρια Λειτουργός Ασφάλειας ο οποίος / η οποία πρέπει να έχει οριστεί εσωτερικά στην Εταιρεία / Οργανισμό από τον εργοδότη (δεν απαιτείται η έγκρισή του/της από τον Αρχιεπιθεωρητή) και ο οποίος/η οποία όμως πρέπει να κατέχει κατάλληλη και επαρκή κατάρτιση και γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ο διορισμός του Λειτουργού Ασφάλειας από τον Εργοδότη πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή.

Για να τύχει της έγκρισης αυτής, ο εργοδότης του υποψήφιου Λειτουργού Ασφάλειας πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό Έντυπο Αίτησης και να το αποστείλει μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ).

Τονίζεται ότι για την εξέταση της Αίτησης από το ΤΕΕ, είναι απαραίτητη η καταβολή του τέλους, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με Υπουργικό Διάταγμα και αναγράφεται στο έντυπο της Αίτησης.

Για την καταβολή του τέλους οι επηρεαζόμενοι:

1. του ιδιωτικού και ημικρατικού τομέα μπορούν:
 • είτε να αποστείλουν ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ. Θ. 24855, 1304 Λευκωσία», τραπεζική επιταγή, η οποία πρέπει να εκδοθεί στο όνομα «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας»,
 • είτε να παραδώσουν οι ίδιοι το καθορισμένο ποσό σε μετρητά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος (οδός Απελλή 12, Άγιοι Ομολογητές, 1304 Λευκωσία – έναντι Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών),
2. του δημόσιου τομέα πρέπει να εκδώσουν διορθωτικό Δελτίο προς όφελος του ΤΕΕ για να πιστωθεί το κονδύλι εσόδων του Τμήματος (Κεφ: 15.10, Κονδύλι: 01.10.1.00689).

Με βάση το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτουμένων, Αυτοεργοδοτουμένων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 238/2021), η ελάχιστη εκπαίδευση του Λειτουργού Ασφάλειας ορίζεται στις 130 ώρες, οι οποίες καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, τερματιστεί η εργοδότηση του/της Λειτουργού Ασφάλειας, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Αρχιεπιθεωρητή και να επαναλάβει χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία έγκρισης διορισμού νέου/νέας Λειτουργού Ασφάλειας.


No documents found