Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣΔικαιούχοι επιδόματος γονικής άδειας είναι ασφαλισμένοι γονείς που βρίσκονται σε γονική άδεια, για κάθε τέκνο μέχρι 8 χρόνων, πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, και
· έχουν απασχοληθεί για περίοδο δώδεκα (12) μηνών εντός της περιόδου των εικοσιτεσσάρων(24) μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου για την οποία υποβάλλουν αίτηση για επίδομα γονικής άδειας
· έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη και
· δε λαμβάνουν πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη τους.

Το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται για γονική άδεια που λήφθηκε μεταξύ του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία λαμβάνει επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας ανάλογα μέχρι και τη συμπλήρωση του όγδοου(8ου) έτους ηλικίας του κάθε παιδιού.

Το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται για συνολική περίοδο έξη (6) εβδομάδων μέχρι 01/08/2024 και οκτώ(8) εβδομάδων από 02/08/2024 στον κάθε γονέα για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση παιδιού με αναπηρία, η διάρκεια καταβολής του επιδόματος γονικής άδειας επεκτείνεται κατά:
· Τέσσερις (4) εβδομάδες νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, ως άτομο με σοβαρή αναπηρία ή με μέτρια νοητική αναπηρία.
· Έξι (6) εβδομάδες νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, ως άτομο με ολική αναπηρία.

Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι το δέκατο όγδοο(18ο) έτος ηλικίας του.

Το επίδομα γονικής άδειας δύναται να καταβάλλεται σε δικαιούχους με ελάχιστη περίοδο μίας(1) μέρας και μέγιστη περίοδο ως ακολούθως:
· από την έναρξη ισχύος του Νόμου μέχρι 31/12/2023 τρεις(3) εβδομάδες το χρόνο
· από 01/01/2024 – 31/12/2024 τέσσερις(4) εβδομάδες το χρόνο
· από 01/01/2025 πέντε(5) εβδομάδες το χρόνο

Στην περίπτωση που δεν θεμελιώνετε δικαίωμα σε επίδομα γονικής άδειας θα εξετάζεται το δικαίωμα σας σε εξομοιούμενη ασφάλιση.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΥΚΑ 1-025 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .pdf


Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

Εικόνα e-procurment