Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τελευταία Νέα


 • 18/04/2019- Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»
 • 17/04/2019- Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων
 • 16/04/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 16/04/2019- Θέσεις Εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών, ECHA
 • 12/04/2019- Δημόσια Διαβούλευση προτεινόμενων Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»
 • 12/04/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «A.C TECHNOMETAL LTD» για την εγκατάσταση επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων ή πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου
 • 12/04/2019- Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Neoborn Biotechnology Ltd» για τη χοιροτροφική μονάδα στο Μαρκί
 • 29/03/2019- Ανακοίνωση Σχετικά με την Κυκλοφορία Προϊόντων που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
 • 08/03/2019- Ανακοίνωση - Προκήρυξη του Διαγωνισμού Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 - Ένταξη των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου
 • 06/03/2019- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2019
 • 05/03/2019- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΤΟΣ 2019
 • 08/02/2019- Ανακοίνωση – Καθορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013 και Ν. 131(Ι)/2016)