Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

CLP


Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων - Κανονισμός CLP


Read the labels- CLP video


Τα αρχικά CLP προέρχονται από τις λέξεις Classification (Ταξινόμηση), Labelling (Επισήμανση) και Packaging (Συσκευασία).

Ο Κανονισμός CLP προνοεί για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων. Για το πιο πρόσφατο (10.5.2021) ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού CLP πατήστε εδώ.

Η διαδικασία ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών και των μειγμάτων που εισάγει ο Κανονισμός CLP βασίζεται στο Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (GHS του ΟΗΕ). Στόχος του κανονισμού είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Κυριότερος στόχος του Κανονισμού είναι η εισαγωγή τέτοιων αλλαγών στις διαδικασίες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών προϊόντων που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία τους.

Ο Κανονισμός CLP τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009 και αντικαθιστά σταδιακά δύο προηγούμενες νομοθετικές πράξεις, την Oδηγία 67/548/ΕΟΚ, για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών και την Oδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

Οι μεταβατικές περίοδοι έχουν λήξει και από την 1.6.2017 είναι σε πλήρη εφαρμογή μόνο ο Κανονισμός CLP.


Οι προμηθευτές θα πρέπει να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις χημικές ουσίες και τα χημικά μείγματα που διαθέτουν στην αγορά σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.

Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πριν από τη διάθεση των χημικών προϊόντων (χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους) στην αγορά, οι προμηθευτές πρέπει να προσδιορίζουν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση τέτοιου είδους χημικών ουσιών, ταξινομώντας τα κατάλληλα. Για το λόγο αυτό όσα χημικά προϊόντα ταξινομηθούν ως επικίνδυνα θα πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τους την κατάλληλη επισήμανση (ετικέτες), έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να ενημερώνονται για τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις που συνεπάγεται ο χειρισμός τους.

Ειδικότερα ο Κανονισμός CLP προνοεί για την εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων και των κανόνων για την επισήμανση και τη συσκευασία τους. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, οι κίνδυνοι από τα χημικά προϊόντα κοινοποιούνται στους χρήστες, μέσω συγκεκριμένων Δηλώσεων και Εικονογραμμάτων που υπάρχουν στις ετικέτες, καθώς επίσης και μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας.

Νέοι όροι του Κανονισμού CLP που έχουν αντικαταστήσει τους παλαιότερους:
  • Μείγματα αντί παρασκευάσματα.
  • Επικίνδυνο (Hazardous) αντί επικίνδυνο (Dangerous).
  • Εικονογράμματα Kινδύνου αντί Σύμβολα Κινδύνου. Νέα εικονογράμματα σε σχήμα ρόμβου με κόκκινο πλαίσιο και μαύρο σύμβολο αντικαθιστούν βαθμιαία τα γνωστά πορτοκαλί σύμβολα κινδύνου.
  • Δηλώσεις επικινδυνότητας (Η) αντί φράσεις κινδύνου (R).
  • Δηλώσεις προφύλαξης (P) αντί φράσεις ασφαλούς χρήσης (S).
  • Χρήση προειδοποιητικών λέξεων Κίνδυνος ή Προσοχή, ανάλογα με την επικινδυνότητα.


Περισσότερες πληροφορίες
για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP
μπορείτε να βρείτε στονΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το
καθοδηγητικό γραφείο CLP HelpDesk για τον Kανονισμό CLP στην Κύπρο.- 1. Βασικές Πρόνοιες του Κανονισμού CLP
- 2. Ταξινόμηση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων
- 3. Επισήμανση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων
- 4. Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων
- 5. CLP και BREXIT
- 6. Κοινοποίηση Ταξινόμησης και Επισήμανσης
- 7. Εξαιρέσεις του Κανονισμού CLP
- 8. Τροποποιήσεις Κανονισμού CLP
- 9. Ευρετήριο Tαξινόμησης και Eπισήμανσης
- Διαφήμιση και εξ’ αποστάσεως αγορές χημικών προϊόντων
- Ενημερωτικό Υλικό για τον Κανονισμό CLP
- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
- Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου (UFI)
- Ορολογία - ECHA-term
- Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Κανονισμό CLP
- CLP HelpDesk
- ECHA e-News