Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 4. Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

CLP4. Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Απαιτήσεις Συσκευασίας
 • Ο  σχεδιασμός, η κατασκευή και τα πώματα των συσκευασιών δεν πρέπει να επιτρέπουν την απώλεια του περιεχομένου.
 • Τα υλικά των συσκευασιών και τα πώματά τους δεν πρέπει να υφίστανται βλάβη από το περιεχόμενο ούτε να σχηματίζουν επικίνδυνες ενώσεις με αυτό.
 • Οι συσκευασίες και τα πώματα πρέπει να είναι στέρεα και ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται η χαλάρωση.
 • Τα πώματα πρέπει να μπορούν να ανοιγοκλείουν επανειλημμένα χωρίς απώλεια του περιεχομένου.Πώματα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις

Οι συσκευασίες χημικών ουσιών ή μειγμάτων που διατίθενται στο ευρύ κοινό πρέπει να διαθέτουν πώματα ασφαλείας για παιδιά ή/και ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις, εφόσον ταξινομούνται όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα ή όταν το προϊόν περιέχει μεθανόλη η διχλωρομεθάνιο.

Τάξη (κατηγορία) κινδύνου
Πώματα ασφαλείας για παιδιά
Ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις
Οξεία τοξικότητα (κατηγορία 1 έως 3)
Ναι
Ναι
Οξεία τοξικότητα (κατηγορία 4)
Ναι
STOT-SE (κατηγορία 1)
Ναι
Ναι
STOT-SE (κατηγορία 2)
Ναι
STOT-RE (κατηγορία 1)
Ναι
Ναι
STOT-RE (κατηγορία 2)
Ναι
Δερματική διάβρωση (κατηγορία 1A, 1B και 1Γ)
Ναι
Ναι
Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού (κατηγορία 1)
Ναι
Κίνδυνος από αναρρόφηση (κατηγορία 1).
*Δεν απαιτείται η χρήση πώματος ασφαλείας εάν η ουσία ή το μείγμα παρέχονται σε συσκευή αερολύματος ή εντός περιέκτη ψεκασμού
Ναι
Ναι
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων (κατηγορία 2)
Ναι
Καρκινογένεση (κατηγορία 2)
Ναι
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή (κατηγορία 2)
Ναι
Εύφλεκτα αέρια (κατηγορία 1 και 2)
Ναι
Εύφλεκτα υγρά (κατηγορία 1 και 2)
Ναι
Εύφλεκτα στερεά (κατηγορία 1 και 2)
Ναι

Επανακλείσιμες συσκευασίες

Τα πώματα ασφαλείας για παιδιά που χρησιμοποιούνται σε επανακλείσιμες συσκευασίες τηρούν το πρότυπο EN ISO 8317, όπως τροποποιήθηκε, για τη «Συσκευασία ανθεκτική σε παιδιά — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών για επανακλείσιμες συσκευασίες» που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης [(European Committee For Standardisation (CEN)] και το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης [International Standard Organization (ISO)].

Μη επανακλείσιμες συσκευασίες

Τα πώματα ασφαλείας για παιδιά που χρησιμοποιούνται σε μη επανακλείσιμες συσκευασίες τηρούν το πρότυπο CEN EN 862, όπως τροποποιήθηκε, για τη «Συσκευασία — Συσκευασία ανθεκτική σε παιδιά — Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμών για μη επανακλείσιμες συσκευασίες, για μη φαρμακευτικά προϊόντα» που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τα προαναφερόμενα πρότυπα πιστοποιείται μόνο από εργαστήρια τα οποία τηρούν τα πρότυπα EN ISO/IEC 17025.


Ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγλυφες προειδοποιητικές ενδείξεις συμμορφώνονται με το πρότυπο EN ISO 11683, “Συσκευασία — Απτικά σήματα κινδύνου — Απαιτήσεις”, όπως τροποποιήθηκε.

Δείτε στις πιο κάτω φωτογραφίες κάποια παραδείγματα τριγωνικών ανάγλυφων ένδειξεων και τους αποδεκτούς τρόπους επικόλλησης / εκτύπωσης στην ετικέτα / συσκευασία.
Ειδικές πρόνοιες για τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων που προορίζονται για τον καταναλωτή σε διαλυτή συσκευασία μιας χρήσης


Εάν ένα υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων που προορίζεται για τον καταναλωτή είναι συσκευασμένο σε δόσεις μιας χρήσης που περιέχονται σε διαλυτή συσκευασία, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις:

Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων που προορίζονται για τον καταναλωτή και περιέχονται σε διαλυτή συσκευασία μιας χρήσης περιέχονται σε εξωτερική συσκευασία. Η εξωτερική συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις του σημείου (1) και η διαλυτή συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις του σημείου (2) πιο κάτω:

(1) Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να :

  • Είναι αδιαφανής ή συγκαλυμμένη ώστε να παρεμποδίζει την ορατότητα του προϊόντος ή των μεμονωμένων δόσεων·
  • Φέρει τη δήλωση προφύλαξης P102 «Μακριά από παιδιά» σε εμφανές σημείο και σε μορφή που προσελκύει την προσοχή·
  • Είναι εύκολα επανακλείσιμος, αυτοτελής περιέκτης·
  • Είναι εφοδιασμένη με πώμα το οποίο:

   (α) παρακωλύει την ικανότητα των μικρών παιδιών να ανοίξουν τη συσκευασία επειδή απαιτεί συντονισμένη δράση και των δύο χεριών με δύναμη, ώστε το άνοιγμά της να είναι δύσκολο για τα μικρά παιδιά.

   (β) διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό συνθήκες επανειλημμένου ανοίγματος και κλεισίματος για όλη τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής συσκευασίας.(2) Η διαλυτή συσκευασία πρέπει να:
  • Περιέχει μέσο πρόκλησης αποστροφής σε συγκέντρωση η οποία είναι ασφαλής και προκαλεί απωθητική από το στόμα συμπεριφορά εντός μέγιστου χρόνου 6 δευτερολέπτων, σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης από το στόμα·
  • Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό της επί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, όταν η διαλυτή συσκευασία τοποθετείται στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C·
  • Έχει αντοχή σε μηχανική συμπίεση τουλάχιστον 300 Ν υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής.

  Δείτε τον σχετικό Κανονισμό εδώ.Εξωτερική και εσωτερική συσκευασία

Όταν η εξωτερική συσκευασία επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος υπόκειται τόσο στους κανόνες περί μεταφοράς όσο και στον κανονισμό CLP και η ετικέτα ή η επισήμανση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί μεταφοράς τότε αυτή είναι αρκετή και δεν απαιτείται ξεχωριστή επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό CLP εάν η ταξινόμηση αφορά τον ίδιο κίνδυνο.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το εικονόγραμμα κινδύνου που απαιτείται από τον CLP αναφέρεται στον ίδιο κίνδυνο όπως και στους κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, το εικονόγραμμα CLP δεν χρειάζεται να φαίνεται στην εξωτερική συσκευασία.