Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 1. Βασικές Πρόνοιες του Κανονισμού CLP

CLP1. Βασικές Πρόνοιες του Κανονισμού CLP

Στις 31.12.2008 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων (Κανονισμός CLP) και τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2009.

Στόχος του Κανονισμού CLP είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων.
Ο Κανονισμός CLP διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που ενέχουν τα χημικά προϊόντα κοινοποιούνται με σαφήνεια στους εργαζόμενους, στους καταναλωτές και στους χρήστες γενικότερα, μέσω της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων.


Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον Κανονισμό CLP


Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣυμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας.

Δείτε εδώ ένα σύντομο οδηγό για τους χρήστες χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης που λαμβάνουν.Περισσότερες πληροφορίες
για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP
μπορείτε να βρείτε στονΚατεβάστε το αρχείο Acrobat CLP_Poster_final_2016.pdf

mp4 ReadTheLabels_1.3.19_VimeoHD.mp4