Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 7. Εξαιρέσεις του Κανονισμού CLP

CLP7. Εξαιρέσεις του Κανονισμού CLP

Ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Στις ραδιενεργές ουσίες και στα ραδιενεργά μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/62/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες,
  • Στις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση, εφόσον δεν υφίστανται άλλη επεξεργασία ή μεταποίηση, τα οποία βρίσκονται σε προσωρινή αποθήκευση ή σε ελεύθερες ζώνες ή σε ελεύθερες αποθήκες με σκοπό την επανεξαγωγή ή σε διαμετακόμιση,
  • Στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα,
  • Στις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που προορίζονται για χρήση στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά, εφόσον χρησιμοποιούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για το χώρο εργασίας και το περιβάλλον.

O κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται επίσης στις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα στις ακόλουθες μορφές, που βρίσκονται στην τελική τους μορφή και προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή:

  • Φαρμακευτική προϊόντα,
  • Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα,
  • Καλλυντικά,
  • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία είναι επεμβατικά ή χρησιμοποιούνται σε άμεση φυσική επαφή με το ανθρώπινο σώμα και
  • Τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Τα Kράτη Mέλη μπορούν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τον παρόντα κανονισμό σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για ορισμένες χημικές ουσίες ή χημικά μείγματα, όταν αυτό απαιτείται για λόγους άμυνας.


Περισσότερες πληροφορίες
για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP
μπορείτε να βρείτε στον