Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 3. Επισήμανση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

CLP3. Επισήμανση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Οι προμηθευτές χημικών ουσιών και μειγμάτων (παρασκευαστές και εισαγωγείς χημικών ουσιών, εισαγωγείς μειγμάτων, μεταγενέστεροι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευαστών μειγμάτων (τυποποιητών) και οι διανομείς, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής πώλησης), πρέπει να επισημαίνουν και να συσκευάζουν τις ουσίες και τα μείγματά τους σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP πριν τα διαθέσουν στην αγορά.


Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Η επισήμανση (ετικέτα) στη συσκευασία επικίνδυνου χημικού προϊόντος (επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του ή των προμηθευτών·
 2. Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος·
 3. Την ονομασία του προϊόντος και τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμησή του·
 4. Τα εικονογράμματα κινδύνου·
 5. Τις προειδοποιητικές λέξεις Κίνδυνος ή Προσοχή·
 6. Τις Δηλώσεις Κινδύνου (Η) και τις Δηλώσεις Προφύλαξης (Ρ) (excel)·
 7. Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Σχηματικό Παράδειγμα Ετικέτας σε ΣυσκευασίαΓια τα προϊόντα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά η επισήμανση γράφεται οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στην ετικέτα κι άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται σε όλες τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες.Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα μιας χημικής ουσίας ή ενός χημικού μείγματος θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειάς τους.


Διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας ή ενός επικίνδυνου μείγματος.

 • Όταν ένας προμηθευτής αλλάζει τη συσκευασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης να παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που του παρασχέθηκε, ο εν λόγω προμηθευτής πρέπει να προσθέτει και το δικό του όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.
 • Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αλλάζει τη συσκευασία κατά τρόπο ώστε να απαιτούνται αλλαγές στην επισήμανση, τότε δεν υποχρεούται να προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του ούτε να αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά του, αν και μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.
 • Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αλλάξει τη γλώσσα/ες που εμφανίζεται στην επισήμανση, πρέπει να προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή που εξέδωσε την αρχική επισήμανση, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την ορθή μετάφραση του περιεχομένου της επισήμανσης.

Ελάχιστες διαστάσεις ετικέτας και εικονογράμματος

Χωρητικότητα της συσκευασίας
Διαστάσεις ετικέτας
(mm)
Διαστάσεις εικονογράμματος
(mm)
≤ 3 λίτρα
τουλάχιστον 52 x 74
Όχι μικρότερο από 10 x 10
τουλάχιστον 16 x 16
> 3 λίτρα αλλά ≤ 50 λίτρα
Τουλάχιστον 74 x 105
Τουλάχιστον 23 x 23
> 50 λίτρα αλλά ≤ 500 λίτρα
Τουλάχιστον 105 x 148
Τουλάχιστον 32 x 32
> 500 λίτρα
Τουλάχιστον 148 x 210
Τουλάχιστον 46 x 46


Εξαιρέσεις για συσκευασίες μικρότερες των 125 ml

Για χημικές ουσίες και μείγματα που ταξινομούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνου (όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα) και περιέχονται σε συσκευασίες μικρότερες των 125 ml ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις που επιτρέπουν στον προμηθευτή να παραλείψει από την ετικέτα τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή/και προφύλαξης ή τα εικονογράμματα.

Ταξινόμηση ουσίας ή μείγματος
Επιτρεπόμενες παραλείψεις
Οξειδωτικά αέρια κατ. 1
Αέρια υπό πίεση
Εύφλεκτα υγρά κατ. 2 ή 3
Εύφλεκτα στερεά κατ. 1 ή 2
Αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα, (C, D, E ή F )
Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα κατ. 2
Ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατ. 1, 2 ή 3
Οξειδωτικά υγρά κατ. 2 ή 3
Οξειδωτικά στερεά κατ. 2 ή 3
Οργανικά υπεροξείδια, τύπου C, D, E ή F
Οξεία τοξικότητα κατ. 4 (δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό)
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος κατ. 2
Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό κατ. 2
STOT-SE 2 ή 3 (δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό)
STOT-RE 2 (δεν διατίθενται στο ευρύ κοινό)
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον κατ. 1 Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον κατ. 1 ή 2
Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης για τις υποδηλούμενες κατηγορίες κινδύνου (το εικονόγραμμα κινδύνου και η προειδοποιητική λέξη είναι υποχρεωτικά)
Εύφλεκτα αέρια κατ.2
Επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας
Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον κατ. 3 ή 4
Δηλώσεις προφύλαξης που σχετίζονται με τις τάξεις κινδύνου(οι δηλώσεις επικινδυνότητας και η προειδοποιητική λέξη είναι υποχρεωτικά, δεδομένου ότι δεν απαιτείται εικονόγραμμα κινδύνου).


Συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης

Στη συσκευασία μειγμάτων που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα αλλά αναφέρονται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού CLP θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Συμπληρωματικές δηλώσεις για ορισμένα μείγματα
(παράρτημα II, μέρος 2)
Μείγματα που περιέχουν μόλυβδο
- για περιεχόμενο έως 125 ml
EUH201


EUH201A
Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά.
Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο.
Μείγματα που περιέχουν κυανοακρυλικές ενώσεις EUH202 Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Κονίες και κονιούχα μείγματα EUH203 Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μείγματα που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μείγματα που περιέχουν εποξειδικές ενώσεις με μέσο μοριακό βάρος ≤ 700. EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μείγματα που περιέχουν ενεργό χλώριο και πωλούνται στο ευρύ κοινό EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
Μείγματα που περιέχουν κάδμιο (κράματα) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ετερογενή και μη) EUH207 Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
Μείγματα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητικά, τα οποία εντούτοις περιέχουν μια τουλάχιστον ευαισθητοποιητική ουσία EUH208 Περιέχει (όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Υγρά μείγματα που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες EUH209
EUH209A
Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση ή Μπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.
Μείγματα που δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί
Aερολύματα Για τα αερολύματα ισχύουν επίσης οι διατάξεις επισήμανσης της οδηγίας 75/324/EΟΚΣυσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία ή μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό δεν επιτρέπεται:
 • Να έχουν μορφή ή σχήμα που μπορούν να προσελκύσουν ή να διεγείρουν την ενεργό περιέργεια των παιδιών ή να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.
 • Να έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα.

Για τις πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις ισχύουν συγκεκριμένες παρεκκλίσεις όσον αφορά την επισήμανσή τους σύμφωνα με τον CLP:

 1. Φορητές φιάλες αερίων.
 2. Περιέκτες αερίου που προορίζονται για προπάνιο, βουτάνιο ή υγραέριο.
 3. Αερολύματα (σπρέι) που περιέχουν ουσίες ή μείγματα που παρουσιάζουν κίνδυνο αναρρόφησης.
 4. Μέταλλα σε συμπαγή μορφή, κράματα, μείγματα που περιέχουν πολυμερή, μείγματα που περιέχουν ελαστομερή.
 5. Εκρηκτικά που διατίθενται στην αγορά με σκοπό τη δημιουργία εκρηκτικού ή πυροτεχνικού αποτελέσματος.


Kαθοδηγητικό έγγραφο του Ευρωπαικού Οργανισμού Χημικών (ECHA) σχετικά με την επισήμανση και συσκευασία


Περισσότερες πληροφορίες
για τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP
μπορείτε να βρείτε στονΚατεβάστε το αρχείο Excel CLP_Hazard_and_Precaution_Statements_EL_EN.xls


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Chemicals_labels_are_changing.pdf

mp4 ReadTheLabels_1.3.19_VimeoHD.mp4


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat clp_labelling_en.pdf