Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

CLP



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 45 του CLP





Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χημικής σύνθεσης, για τα μείγματα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα, λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία (ερεθιστικά, τοξικά, επιβλαβή) ή λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων (π.χ. διαβρωτικά, εύφλεκτα, οξειδωτικά).

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συλλέγει πληροφορίες για τη σύσταση των επικίνδυνων χημικών μειγμάτων (σκευασμάτων) που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

 • Από 1.1.2021 η εθνική διαδικασία υποβολής πληροφοριών ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

 • Η υποβολή των πληροφοριών για τα νέα μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να γίνεται όπως προνοείται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.
 • Από 1.1.2021 η διαδικασία κοινοποίησης των πληροφοριών θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) που περιγράφεται εδώ .
 • Η διαδικασία κοινοποίησης είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Από 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλονται κοινοποιήσεις για τα χημικά προϊόντα καταναλωτικής και επαγγελματικής χρήσης
 • Από 1η Ιανουαρίου 2024 υποβάλλονται κοινοποιήσεις για τα χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης.
 • Οι εταιρείες που έχουν υποβάλει τις κοινοποιήσεις τους μέσω της εθνικής διαδικασίας μέχρι τις 31.12.2020 μπορούν να επωφεληθούν από την μεταβατική περίοδο – δηλαδή οι κοινοποιήσεις τους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024.
 • Από την 1.1.2025 όλες οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης.




 • Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν γίνει σε παλαιότερες κοινοποιήσεις μέσω της εθνικής διαδικασίας, αυτές θα πρέπει να γίνονται επίσης μέσω της ευρωπαικής πύλης. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο).

 • Υποχρέωση για υποβολή των πληροφοριών έχουν οι παρασκευαστές / προμηθευτές εντός της ΕΕ (υποβάλλοντες). Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες υποβάλλονται είτε από:

(1) Την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά (εισαγωγέας, διανομέας, παρασκευαστής) είτε από

(2) Τον ίδιο τον παρασκευαστή στην Ευρώπη ή από τον εισαγωγέα / διανομέα (προμηθευτή) στην Ευρώπη αναλόγως με τις επιμέρους σχέσεις συμβολαίων που υπάρχουν με τις εταιρείες στην Κύπρο.

 • Στην ετικέτα των προϊόντων (καταναλωτικής ή επαγγελματικής χρήσης) που κοινοποιούνται θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός UFI.
 • Για τα προιόντα βιομηχανικής χρήσης και τα προϊόντα που δεν φέρουν συσκευασία ο αριθμός UFI θα πρέπει να παρέχεται στο σημείο 1.1 του ΔΔΑ.
 • Δείτε εδώ πως να δημιουργήσετε τον κωδικό αριθμό UFI για τα προιόντα σας.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ UFI ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.
 • Αφού δημιουργήσετε τον κωδικό UFI στη συνέχεια θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε την Κοινοποίησή σας μέσω του συγκεκριμένου Μορφότυπου PCN.

 • Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).

 • Όλες οι πληροφορίες τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

 • Τα δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ







ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ





ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χημικά μείγματα για τα οποία πρέπει να υποβληθεί κοινοποίηση είναι όσα ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και ως επικίνδυνα λόγω των φυσικοχημικών τους επιπτώσεων. Ειδικότερα όσα στα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσής τους φέρουν τα πιο κάτω εικονογράμματα κινδύνου θα πρέπει να κοινοποιηθούν:

   Ερεθιστικά για τα μάτια ή/και το δέρμα




   Τοξικά





   Επιβλαβή




   Διαβρωτικά για τα μάτια ή/και το δέρμα





   Εύφλεκτα

   Οξειδωτικά




Χρήσιμοι ορισμοί

"Μείγμα για χρήση από τους καταναλωτές" είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές.
“Μείγμα για επαγγελματική χρήση” είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες χρήστες αλλά όχι σε βιομηχανικούς χώρους.
“Μείγμα για βιομηχανική χρήση” είναι το μείγμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βιομηχανικούς χώρους.




ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  ΔΕΝ συλλέγονται πληροφορίες:
  1. Για καθαρές χημικές ουσίες όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2(7) του Κανονισμού CLP:
  «Ουσία» είναι ένα χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από οιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητάς της και κάθε πρόσμειξης που προέρχεται από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αποκλειόμενου κάθε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί, χωρίς να επηρεάσει τη σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλει τη σύνθεσή της.
  2. Για μείγματα που ταξινομούνται ΜΟΝΟ για περιβαλλοντικό κίνδυνο

  3. Για μείγματα που ταξινομούνται ΜΟΝΟ ως αέρια υπό πίεση ή εκρηκτικά:


  Αέρια υπό πίεση (Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.5 του CLP)



  Εκρηκτικά και ασταθή εκρηκτικά (Παράρτημα Ι, παράγραφος 2.1 του CLP, υποδιαιρέσεις 1.1 έως 1.6).


  Γενικότερα ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις και ως εκ τούτου οι πιο πάνω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για:

  Φαρμακευτικά προϊόντα (στην τελική τους μορφή),

  Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (στην τελική τους μορφή),

  Καλλυντικά (στην τελική τους μορφή),

  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία είναι επεμβατικά ή χρησιμοποιούνται σε άμεση φυσική επαφή με το ανθρώπινο σώμα

  Τρόφιμα ή ζωοτροφές.

  Τις ραδιενεργές ουσίες και στα ραδιενεργά μείγματα

  Τις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση,

  Τα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα,

  Τις χημικές ουσίες και στα χημικά μείγματα που προορίζονται για χρήση στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά,




ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/542 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/11 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία





ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σας στο τμήμα ερωτήσεις και απαντήσεις στην ιστοσελίδα του ECHA, στα ενημερωτικά φυλλάδια εδώ καθώς και στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο.




Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EU importers and UK suppliers.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3-Managing_your_UFI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2-Creating_and_using_your_UFI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat pc_leaflet_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat prepare_and_submit_information_to_pc_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ufi_what_it_means_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat information_requirements_in_brief_el(1).pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat guidance_on_annex_viii_to_clp_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTE7WN5.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_submissions_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_HOW_TO_submit_information_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTFUKV9.pdf