Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > 2. Ταξινόμηση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

CLP2. Ταξινόμηση Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Η σωστή ταξινόμηση και επισήμανση ενός χημικού προϊόντος (μιας χημικής ουσίας ή ενός μείγματος) αποτελεί κύρια υποχρέωση των προμηθευτών. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Κανονισμό CLP "Προμηθευτής" είναι o παρασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο μεταγενέστερος χρήστης ή ο διανομέας που διαθέτει στην αγορά μια χημική ουσία ή ένα μείγμα.

Οι προμηθευτές έχουν την ευθύνη για τη σωστή ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία της χημικής ουσίας ή του μείγματος που διαθέτουν στην αγορά (είτε το εισάγουν στην Ευρωπαϊκή αγορά είτε το παρασκευάζουν για να το διαθέσουν αλλού). Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχει το προϊόν τους με στόχο να τους γνωστοποιήσουν στους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τους.


Πιο κάτω περιγράφονται σχηματικά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι προμηθευτές ώστε να αξιολογήσουν και να ταξινομήσουν σωστά τα χημικά προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά.
  1. Συλλογή διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν την επικινδυνότητα της χημικής ουσίας ή του μείγματος.
  2. Αξιολόγηση της επάρκειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.
  3. Διασταύρωση των πληροφοριών σε σύγκριση με τα κριτήρια της ταξινόμησης του Κανονισμού CLP.
  4. Λήψη τελικής απόφασης σχετικά με την ταξινόμηση.


Εναρμονισμένη ταξινόμηση

Στις περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση των χημικών ουσιών έχει αποφασισθεί και έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας αυτή η διαδικασία ονομάζεται Εναρμονισμένη Ταξινόμηση. Οι ουσίες αυτές είναι κυρίως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος και γενικότερα πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις για τις αντίστοιχες χημικές ουσίες.

Η εναρμόνιση των ταξινομήσεων αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης

Αναλυτικά στοιχεία για τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις των χημικών ουσιών μπορείτε να βρείτε στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του Ευρωπαιϊού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Το Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης είναι μια βάση δεδομένων που έχει καταρτιστεί και τηρείται από τον ECHA. Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών, στοιχείων που λαμβάνονται από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς κατά τη διαδικασία κοινοποίησης ή καταχώρισης και ανανεώνεται τακτικά. Επίσης, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και όλες οι χημικές ουσίες που έχουν εναρμονισμένη ταξινόμηση (Πίνακας 3.1 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP).


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την ΤαξινόμησηΈγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων CLP για την ταξινόμηση
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat clp__ciriteria_en.pdf