Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > Ορολογία - ECHA-term

CLPΟρολογία - ECHA-term

Στη Βάση Δεδομένων ECHA-term μπορείτε να αναζητήσετε σε 23 διαφορετικές γλώσσες όρους, ορισμούς ή ακρωνύμια που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς REACH, CLP καθώς και στον Κανονισμό για τα Βιοκτόνα.Αν χρησιμποιείτε ορολογία REACH, CLP ή για τα βιοκτόνα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες της ΕΕ ή αν ενδιαφέρεστε για την επεξήγηση συγκεκριμένων ορισμών, τότε η Βάση Δεδομένων Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA-term είναι πολύτιμη για εσάς.

Οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν τους ορισμούς σε διαφορετικές γλώσσες και να τους χρησιμοποιήσουν χωρίς χρέωση.

Στην βάση αυτή υπάρχουν επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ οι Δηλώσεις Επικινδυνότητας (Η) και Προφύλαξης (P) που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP.