Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία και εκδόσεις τις Υπηρεσίας Εγγραφής Συντεχνιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία, στα τηλέφωνα 22803123 ή 22803100/101.

___________________________________________________________________________________________________________



1Κατάλογος Εγγεγραμμένων Συντεχνιών - Ιανουάριος 2021