Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Οι περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμοι του 2007 έως 2017 (Μέγεθος Αρχείου: 649.44Kb)
Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Οι περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμοι του 2005 έως 2009 (Μέγεθος Αρχείου: 90.04Kb)
Το περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Διάταγμα του 2023 (ΚΔΠ 16/2023)
Το περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Καθορισμός Συχνότητας Τηλεφόρτωσης) Διάταγμα του 2008 (Κ.Δ.Π. 447/2008)
Οι περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για τις Επιχειρήσεις Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π. 140/2011)
Οι περί της Εφαρμογής Συστήματος Αποτίμησης της Επικινδυνότητας για τις Επιχειρήσεις (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 145/2017)
ΟΔΗΓΙΑ 2002/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2002 για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (2002/15/ΕΚ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006 για την Εναρμόνιση Ορισμένων Κοινωνικών Διατάξεων στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και για την Τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (561/2006/ΕΚ) (με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι τις 31.7.2020)
ΟΔΗΓΙΑ 2006/22/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2006 για Καθορισμό Ελάχιστων Προϋποθέσεων για την Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου Σχετικά με την Κοινωνική Νομοθεσία όσον αφορά Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών και για την Κατάργηση της Οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2006/22/ΕΚ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους Ταχογράφους στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών, ο οποίος Καταργεί τον Kανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου Σχετικά με τη Συσκευή Ελέγχου στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και Τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Εναρμόνιση Ορισμένων Κοινωνικών Διατάξεων στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών (165/2014/EE) (με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι τις 31.7.2020)
Οδηγός για Χρόνο Εργασίας και Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών