Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

To Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει αναλάβει από 1/2/2023, την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.

Η νομοθεσία, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο τους οδηγούς έχει σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ρύθμιση των όρων ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές και μεταξύ άλλων, καθορίζει:

• το χρόνο οδήγησης (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, δεκαπενθήμερο),
• τα διαλείμματα,
• την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση,
• τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

Η νομοθεσία εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές:

• εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή

• επιβατών με οχήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των 9 ατόμων, περιλαμβανομένου του οδηγού, και προορίζονται για το σκοπό αυτό.

Όλα τα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, είτε αυτά τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά είτε είναι ήδη εγγεγραμμένα, πρέπει να έχουν εγκατεστημένο ταχογράφο (αναλογικό ή ψηφιακό) εγκεκριμένου τύπου, ο οποίος να είναι βαθμονομημένος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο και σε λειτουργήσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης ταχογράφου κατόπιν σχετικής αίτησης. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται στο έντυπο αρ. ΤΟΜ 09/07 και υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν αρχείο με τους χρόνους εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών και παράλληλα πρέπει να φυλάσσουν σε χρονολογική σειρά φύλλα καταγραφής, εκτυπώσεις και ψηφιακά δεδομένα, για κάθε οδηγό ξεχωριστά, για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Κατά τους ελέγχους στο δρόμο, οι οδηγοί πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν

• τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες
• την ψηφιακή κάρτα οδηγού και
• κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 28 ημερών.

Στην επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας εμπλέκονται

• το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (με ελέγχους στις επιχειρήσεις και στο δρόμο),
• η Αστυνομία Κύπρου (με ελέγχους στο δρόμο),
• το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (με ελέγχους στο δρόμο και την έγκριση εξαιρέσεων από την εγκατάσταση και χρήση ταχογράφου),
• το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (με την έκδοση ψηφιακών καρτών ταχογράφων για τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τα συνεργεία και τους ελεγκτές και την έγκριση και έλεγχο των συνεργείων),

Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων:
https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/9BD3B5873723B4CFC22586FC0035515D?OpenDocument

Πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας:
• 25819402 για επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
• 22803133 για επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
• 22803100/116 πρόσθετα τηλ. επικοινωνίας

2 Φεβρουαρίου 2023