Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος συστάθηκε κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Ο Εθνικός Φορέας συστάθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», η υλοποίηση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο/Σχεδίου Δράσης και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Δικαίωμα αίτησης έχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί τα τελευταία 3 χρόνια (2014-2016) για παραβίαση των νομοθεσιών περί Προστασίας των Μισθών, περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών και περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 40 επιχειρήσεις/οργανισμοί, οι οποίες βραβεύτηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ειδικές τελετές που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκαλεί όσες επιχειρήσεις/οργανισμούς επιθυμούν να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις να υποβάλουν αίτηση είτε για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση /οργανισμό ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης του κοινού.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 28 Απριλίου 2017, ώρα 2.30 μ.μ.