Τμήμα Εργασιακών ΣχέσεωνΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας, συνολικού εμβαδού 920 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για τη στέγαση των Κεντρικών του Γραφείων και του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες των δήμων και κοινοτήτων της Επαρχίας Λευκωσίας, να έχει ανεγερθεί μετά το 2000, για περίοδο πέντε (5) χρόνων με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για δύο (2) χρόνια χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Το κτήριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή όπως αυτή θα καθορίζεται στο προσύμφωνο ενοικίασης, από την ημερομηνία υπογραφής του προσύμφωνου ενοικίασης. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού των αναγκαίων εμβαδών γραφειακών και άλλων χώρων.

2. Ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Πιστοποιητικό Έγκρισης και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον κατηγορίας Β+. Οι απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση και χρήση του κτηρίου.

3. Σημειώνεται ότι το κτήριο που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις του κτηρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου.

4. Το σύνολο των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο υπό αναφορά κτήριο ανέρχεται στους 34 περίπου. Το κτήριο πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για ΑμεΑ), κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

5. Το κτήριο πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού οκτώ (8) χώρους καθώς και δύο (2) χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό.

6. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
  1.
  Τίτλος Ιδιοκτησίας
  2.
  Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής
  3.
  Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτηρίου
  4.
  Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτηρίου
  5.
  Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση
  6.
  Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου
  7.
  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ελάχιστη απαίτηση Β+, πριν την παράδοση και χρήση του κτηρίου), και
  8.
  Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου
7. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ./μήνα) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους.

8. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 54, 3ος όροφος, Τ.Κ. 1096, Λευκωσία, και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ. την Παρασκευή 3/2/2023. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε/πληκτρολογήστε τα τηλέφωνα 22803103, 22803101.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
20/1/2023

ΕΜΒΑΔΑ- ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝ. ΓΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - 2022 (ΕΚ).doc