Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία διαφώτισης για τη νομοθεσία για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας καθώς και για την παραχώρηση 13ου μισθού εκεί που καταβάλλεται. Η ενημερωτική εκστρατεία θα αρχίσει περί τα τέλη Νοεμβρίου και θα έχει διάρκεια 2 εβδομάδων.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν διαφημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και θα γίνουν καταχωρήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκστρατεία έχει ως στόχο να πληροφορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σε σχέση με τον χρόνο εργασίας και κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή 13ου μισθού.

Με βάση τους περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμους του 2002 έως 2007, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται πληρωμένη ετήσια άδεια τεσσάρων εβδομάδων, ελάχιστη συνεχή ανάπαυση διάρκειας 24 ωρών ανά εβδομάδα και έντεκα συνεχόμενες ώρες ανάπαυσης ανά εικοσιτετράωρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης εργοδότη για μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεών του, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €3.416 ή και οι δυο ποινές μαζί.

Σημειώνεται επίσης ότι, ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί. Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.