Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η Τριμελής Επιτροπή για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιo κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη 2015 -2016:

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΛ.Α2) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου:
(i) για το 2015 παρέχεται η ευχέρεια πρόσληψης μόνο ΤΕΣΣΑΡΩΝ εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, και
(ii) σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους.

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
iii. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/04/2004 ή κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από 01/05/2004
iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΡΙΑ
Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
10 - 20
(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από το βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 16 θα δοθούν 16 μόρια)
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δυο έτη
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν
4
Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης
2

3. Σημειώσεις:

(α) Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται:
- Ειδικά Κριτήρια (ανάπηροι)
- Βαθμός απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία)
- Ηλικία (προτεραιότητα σε υποψηφίους με μεγαλύτερη ηλικία)

(β) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.

(γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

(δ) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.


(ε) Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως Πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

(στ) Το προσόν για την άδεια οδήγησης θα πρέπει να προσκομιστεί στην περίπτωση επιλογής υποψηφίου. Νοείται ότι σε περίπτωση που o επιλεγείς υποψήφιος δεν προσκομίσει την άδεια οδήγησης, θα αφαιρείται από τον κατάλογο και θα αντικαθίσταται από τον επόμενο υποψήφιο σε βαθμολογία.

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Σχέδια Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης.

5. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί προϋπολογισμού του 2015 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.

6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22803135 και 22803123.

7. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από:
- το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας
- το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών)
- τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου)

Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

8. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο Silvex, 1096 Λευκωσία ή να απoσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ίδια διεύθυνση, όχι αργότερα από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

9. Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι στην αίτηση τους, θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα γίνει αποδεκτή.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ