Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή ενοικιαγορά γραφειακών χώρων στην Πάφο, για συστέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας/Υπηρεσίας Απασχόλησης, Επιθεώρησης Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων


Ζητείται Δήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι 16/1/2020, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν προς ενοικίαση ή ενοικιαγορά γραφειακούς χώρους ή θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν γραφειακούς χώρους, το αργότερο σε 20 μήνες από την ημερομηνία επιλογής της δήλωσης ενδιαφέροντος, με εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης πριν την χρήση, εντός της ευρύτερης περιοχής του Αστικού Κέντρου της Πάφου, συνολικού εμβαδού 2900m2±3%, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης, των κλιμακοστασίων και των υγειονομικών χώρων και 100 χώρων στάθμευσης, διαχωρισμένων με ελεγχόμενη είσοδο για τις 57 θέσεις προσωπικού και ελεύθερη την πρόσβαση για τις 43 θέσεις επισκεπτών. Το κτήριο που θα στεγάζει τους γραφειακούς χώρους, αλλά και οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της Πόλης και της Επαρχίας Πάφου, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Η αρχική ενοικίαση θα είναι για περίοδο 5 χρόνων, με δικαίωμα παράτασης 2 χρόνων, δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από μέρους του ενοικιαστή, δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του ενοικίου και δικαίωμα ενοικιαγοράς. Οι χώροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για χρήση, το αργότερο σε 20 μήνες από την ημερομηνία επιλογής της δήλωσης ενδιαφέροντος.

Το κτήριο που θα επιλεγεί, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις/προδιαγραφές των αρμόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών (Αστυνομία, Εθνική Αρχή Ασφαλείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) πριν την χρήση και υπογραφή της Συμφωνίας Ενοικίασης.

Τα εμβαδά και οι χώροι στάθμευσης αναλύονται στον συνημμένο πίνακα.

Σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής αυτή δεν πρέπει να είναι παλαιότερης κατασκευής ή ανακαινισμένη πριν από το 2000.

(Α) Ανάλυση ΕΙΔΙΚΩΝ απαιτήσεων των χώρων

1. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαρχιακό Γραφείο Πάφου)

Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με δυνατότητα αποθήκευσης, όχι λιγότερο από 15 μέρες, να καλύπτει τους χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, τις εισόδους και την περίμετρο του κτηρίου, καθώς και πιθανό υπόγειο χώρο στάθμευσης, σύστημα συναγερμού πανικού, που θα ενεργοποιείτε από τους εισπράκτορες στον πάγκο των ταμείων και από το γραφείο του κεντρικού ταμεία. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με θυροτηλεόραση, με σημεία που να αντιστοιχούν σε κάθε Επιθεωρητή και στο Λειτουργό του Αρχείου, τον Προϊστάμενο του Ενεργειακού Επιδόματος, τον Προϊστάμενο των Ταμείων και τον Προϊστάμενο των Εγγραφών.

1 πάγκο Εξυπηρέτησης του Κοινού με 8 θέσεις για Εισπράκτορες (Ταμεία) στην αίθουσα εισπράξεων, 1 πάγκο Εξυπηρέτησης του Κοινού με 4 θέσεις για Λειτουργούς Παραλαβής αιτήσεων στην αίθουσα παραλαβής αιτήσεων. 1 πάγκο Εξυπηρέτησης του Κοινού με 5 θέσεις Λειτουργών στην αίθουσα του Ανεργιακού Επιδόματος. Οι πάγκοι εξυπηρέτησης δύναται να είναι συνεχόμενοι, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με συμπαγή και πυράντοχα υλικά στο κάτω μέρος, να αποτελούνται από γυαλί laminate (4Χ4 χιλιοστά) στο πάνω μέρος, που να διαθέτει κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας των Λειτουργών με το κοινό, να διαθέτουν συρτάρια ανταλλαγής εγγράφων που να αντιστοιχούν σε κάθε θέση εργασίας. Επίσης να διαθέτουν κατάλληλη δικτύωση για την λειτουργία αντίστοιχου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και τηλεφωνικών συσκευών, δικτύωση με σιωπηλό αντικλεπτικό συναγερμό, που θα ενεργοποιείται από τους εισπράκτορες στα ταμεία, και μια τουλάχιστο θέση εξυπηρέτησης ατόμων σε τροχοκάθισμα. (Τα σχέδια να είναι προσαρμοσμένα βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα κατατεθούν).

Ειδικός χώρος για το Χρηματοκιβώτιο, κατασκευασμένος από συμπαγή υλικά, δίπλα από το γραφείο του Κεντρικού Ταμεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομίας.

2. Όλοι οι χώροι

Σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού, διαχωριζόμενο σε ζώνες που να αντιστοιχούν στους χώρους της κάθε υπηρεσίας, με τηλεφωνητή που θα ειδοποιεί τόσο με σταθερή τηλεφωνική γραμμή όσο και με κάρτα κινητής τηλεφωνίας, σύστημα ελέγχου πρόσβασης για τους χώρους της κάθε υπηρεσίας, σύστημα πυρανίχνευσης, αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες (2 ανά χώρο) στους χώρους των διακομιστών (για παράδειγμα split units), με σύστημα εναλλαγής κλιματιστικών μονάδων.

3. Άλλες Απαιτήσεις:

(α) Οι προτεινόμενοι χώροι πρέπει να ικανοποιούν τις βασικές κτιριακές απαιτήσεις για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
(β) Όλοι οι χώροι πρέπει να καλύπτονται από Αντικλεπτικό Σύστημα Συναγερμού, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
(γ) Να υπάρχει ξεχωριστός μετρητής κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας του/των χώρου/ων που θα ενοικιαστούν, ανά όροφο, υπηρεσία και κοινόχρηστα.
(δ) Για υφιστάμενους χώρους, ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαθέτει τελική έγκριση για γραφεία από την Αρμόδια Αρχή και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστο Β. Για χώρους που βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής από την Αρμόδια Αρχή και κατά την αποπεράτωση τους υποχρεούται να εξασφαλίσει τελική έγκριση για γραφεία από την Αρμόδια Αρχή και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστο Β, το αργότερο σε 20 μήνες από την επιλογή της δήλωσης ενδιαφέροντος. Για οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί δεσμευτική δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το αργότερο σε 20 μήνες από την επιλογή της δήλωσης ενδιαφέροντος, οι προτεινόμενοι χώροι θα είναι διαθέσιμοι για χρήση, καθώς επίσης και ότι θα εξασφαλίσει τελική έγκριση για γραφεία από την Αρμόδια Αρχή και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστο Β.
(ε) Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των υφιστάμενων νομοθεσιών που διέπουν την ανέγερση και χρήση κτηρίων που εξυπηρετούν κοινό και να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες για χρήση ως γραφειακοί χώροι και χώροι εξυπηρέτησης του κοινού.
(στ) Το κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 ανελκυστήρες, (εάν οι χώροι βρίσκονται σε όροφο), κλιματισμό (με κρύο και ζεστό αέρα) και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύου επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικού συστήματος.
(ζ) Το κτήριο να είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
(στ) Ο Ιδιοκτήτης του οποίου η δήλωση ενδιαφέροντος θα επιλεγεί, πρέπει να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε διαχωρισμό ή τροποποίηση του υποδειχθεί, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των γραφείων, καθώς και για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, της δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων και δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(η) Να υπάρχει πρόνοια εγκατάστασης ηλεκτρογεννήτριας, ώστε οι χώροι να είναι λειτουργήσιμοι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας.


(Β) Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:

(α) Δύο πλήρεις εκτυπωμένες σειρές αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και λεπτομερειών (πχ. για τους πάγκους εξυπηρέτησης του κοινού). Όλα τα σχέδια πρέπει επίσης να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα AUTOCAD ή ισοδύναμο ή σε μορφή PDF.
(β) Αντίγραφο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του κτιρίου, για υφιστάμενη οικοδομή ή οικοδομή υπό ανέγερση και το πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης για υφιστάμενη οικοδομή, ενώ για υπό ανέγερση οικοδομή Δήλωση του Ιδιοκτήτη για την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου συνοδευόμενη από μελέτη Αρμόδιου Μελετητή.

(γ) Αναλυτικοί πίνακες με τα εμβαδά κάθε χώρου, είτε αυτοί είναι γραφειακοί, είτε αυτοί είναι αποθηκευτικοί, είτε αίθουσες εξυπηρέτησης του κοινού ή χώροι στάθμευσης κ.λπ., με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€ / m2), ανά χώρο (πχ. χώροι στάθμευσης) και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο, για τους χώρους των Υπηρεσιών ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι οι χώροι σε πατάρι θεωρούνται βοηθητικοί και το προτεινόμενο ενοίκιο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ενοίκιο για γραφειακούς χώρους.
(δ) Tο εκτιμούμενο κόστος της κατασκευή των πάγκων εξυπηρέτησης του κοινού. Σημειώνεται ότι το πιο πάνω κόστος θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Το κόστος αυτό θα αποπληρωθεί σε μηνιαίες δόσεις από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός της πενταετής ισχύος της σύμβασης μίσθωσης, μέχρι την εξόφληση του. Με την εξόφληση του πιο πάνω κόστους, οι κατασκευές θα περνούν στην κυριότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες μετά την εξόφληση θα φέρει και την ευθύνη της συντήρησης τους.
(ε) Το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο για την χρήση και καλή λειτουργία των Συστημάτων Ασφαλείας.
(στ) Για οικοδομή που βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης, να υποβληθεί Δήλωση του Ιδιοκτήτη για την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου συνοδευόμενη από μελέτη Αρμόδιου Μελετητή, τα αποδεικτικά στοιχεία υποβολής της αίτησης, με αντίγραφα των εγγράφων που υποβλήθηκαν, για αδειοδότηση, προς την Αρμόδια Αρχή. Σημειώνεται ότι θα ζητηθεί να προσκομιστεί αντίγραφο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του κτιρίου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και τελική έγκριση για γραφεία πριν την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης.

(η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα

    - Τα ποσά που θα δηλωθούν στα σημεία (γ), (δ), (ε) θα ληφθούν συνολικά υπόψη, κατά την διαδικασία αξιολόγηση και θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου.
    - Δηλώσεις ενδιαφέροντος που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι διευκρινήσεις που δύναται να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση, είναι ικανοποιητικές.
    - Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι προτεινόμενοι χώροι θα είναι διαθέσιμοι για χρήση, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση (όσο πιο μικρό είναι, θα θεωρείται πλεονέκτημα).


(Γ) Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22401634 και 22803116 (Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 14:30) ή γραπτώς στο φαξ 22672984

(Δ) Υποβολή Δηλώσεων

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στους Διευθυντές/τριες των πιο πάνω ενδιαφερόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών και να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο αρχείο του Επαρχιακού Γραφείου Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάφου, τηλ. 26821224 (οδό Φιλικής Εταιρίας 1, ΤΚ 8047 Πάφος), όχι αργότερα από τις 16/1/2020 και ώρα 12:00 πμ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Θέμα:Δήλωση ενδιαφέροντος ενοικίασης γραφειακών χώρων στην Πάφο για τη για συστέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας/
Υπηρεσίας Απασχόλησης, Επιθεώρησης Εργασίας και Εργασιακών ΣχέσεωνΤελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων: 16/1/2020

Υπευθύνως δηλώνω ότι:

  • Σχετικά με το πιο πάνω θέμα έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος και αναλαμβάνω την ευθύνη οι προτεινόμενοι χώροι να είναι διαθέσιμοι για χρήση, σε διάστημα ………. (να αναγραφεί αριθμός) μηνών από την ημερομηνία επιλογής της Δήλωσης μου και με δικά μου έξοδα.
  • Δεσμεύομαι ότι θα εξασφαλίσω όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και εγκρίσεις, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρω πιο πάνω και αποδέχομαι το δικαίωμα μη ενοικίασης των προτεινόμενων χώρων, εφόσον δεν τα προσκομίσω.
  • Αναλαμβάνω την ευθύνη να καλύψω το κόστος ενοικίασης των πιο πάνω Επαρχιακών Γραφείων, σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι χώροι δεν είναι διαθέσιμοι για χρήση εντός του χρονικού διαστήματος που δήλωσα πιο πάνω. Η διευθέτηση της υποχρέωσης αυτής θα γίνει με αντίστοιχο συμψηφισμό του κόστους ενοικίασης, με το συμφωνημένο ενοίκιο των χώρων που προτείνονται στην παρούσα Δήλωση Ενδιαφέροντός, για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι την εξόφληση του.

Υπογραφή:

Όνομα υπογράφοντος:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:

Ιδιότητα υπογράφοντος


Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία

Όνομα:........................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ……………………………………………………….................
Διεύθυνση:.................................................................................................................
Ταχ.Κιβ.......................................................................................................................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική).......................................................
Ταχ. Κιβ. ....................................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ........................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................