Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκαλεί επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από το Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση parnou@dlr.mlsi.gov.cy, είτε με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο «SILVEX», 1096 Λευκωσία.

Έντυπο Αίτησης Πιστοποίησης, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης σχετικός ενημερωτικός οδηγός με τίτλο «Οδηγός προς Επιχειρήσεις για Καθοδήγηση για σκοπούς Πιστοποίησης», αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dlr

Περιγραφή του Μοντέλου Πιστοποίησης
Την ευθύνη εφαρμογής του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, έχει ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με το Μοντέλο, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) την πιστοποίηση συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) την πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Συγκεκριμένα τα είδη πιστοποίησης αφορούν:
(α) Την εφαρμογή μιας υφιστάμενης μεμονωμένης πρακτικής, ή τον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας νέας μεμονωμένης πρακτικής (παραδείγματα τέτοιων πρακτικών θα βρείτε στις σελ. 8-11 του ενημερωτικού οδηγού)
(β) Την εφαρμογή ενός υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο περιβάλλον εργασίας της επιχείρησης, ή τον σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιου συστήματος από την αρχή (πληροφορίες για τα Σχέδια Δράσης μπορείτε να βρείτε στη σελ. 11 του ενημερωτικού οδηγού).

Προκειμένου να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν Αίτηση πιστοποίησης είτε για την πιστοποίηση υφιστάμενης μεμονωμένης πρακτικής ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.

Η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση βάσει του Μοντέλου δεν προϋποθέτει καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Δικαίωμα αίτησης πιστοποίησης
Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι δικαίωμα αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που δεν έχουν καταδικαστεί τα τελευταία 3 χρόνια (2016-2018) για παραβίαση των νομοθεσιών περί Προστασίας των Μισθών, περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών και περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας.

Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση
1. Αίτηση πιστοποίησης
2. Δήλωση γενικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες
3. Περιγραφή Καλής πρακτικής ή Σχέδιο Δράσης.

Η Αίτηση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα (το πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) όταν υποβάλλεται με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση υποβάλλεται μία φορά.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του Μοντέλου τηρούνται εμπιστευτικά.

Έγκριση επιχειρήσεων για πιστοποίηση
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής ή/και ενημέρωσης του κοινού. Η χρήση των λογότυπων πιστοποίησης «Καλή Πρακτική» και «Εργοδότης Ισότητας» από τις επιχειρήσεις, θα γίνεται δωρεάν εφόσον εγκριθεί η πιστοποίηση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν
το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2019, στις 14:30 μ.μ.

Για διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την κα Παναγιώτα Άρνου
στο τηλ. 22803118/22803100