Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 04.01.2019.

COLA.pdf