Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ζητείται δήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00, από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο εντός της ευρύτερης περιοχή (ακτίνα 2Κm) του Αστικού Κέντρου της Πάφου, συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 259 m2±10 τις εκατό, μη συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης, κλιμακοστασίων και των υγειονομικών χώρων, και 15 χώρων στάθμευσης. Το κτήριο και οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της πόλης και της Επαρχίας Πάφου, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Η αρχική μίσθωση θα είναι για περίοδο πέντε (5) χρόνων, με δικαίωμα παράτασης δύο χρόνων, δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από μέρους του Ενοικιαστή και με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του ενοικίου. Η οικοδομή πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο σε τρείς (3) μήνες, μετά από την επιλογή της και πριν την υπογραφή της Συμφωνίας μίσθωσης.

Αναλυτικά οι όροι και οι απαιτήσεις βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία. Για πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 26822618/20/14.

Προκήρυξη.rar