Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κάθε χρόνο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανταποκρίνεται σε 60000-65000 τηλεφωνικές κλήσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Τα επαγγέλματα που δικαιούνται κατώτατο μισθό, ο χρόνος εργασίας και η γραπτή ενημέρωση του εργαζομένου για τους βασικούς όρους εργασίας είναι ένα πολύ μικρό δείγμα από το σύνολο των εργασιακών θεμάτων για τα οποία παρέχεται καθημερινά πληροφόρηση και καθοδήγηση, χωρίς να εμπλέκεται ο πολίτης σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εντούτοις, έντονο προβληματισμό προκαλούν οι συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα, απορίες για την εργασία ορισμένου χρόνου, όπως για παράδειγμα πότε η σύμβαση ορισμένου χρόνου μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και τι δικαιώματα έχει ο/η εργαζόμενος/η ορισμένου χρόνου.

Υπό τις περιστάσεις, η ενημέρωση για βασικές πρόνοιες των περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμων του 2003 έως 2018, κρίνεται επιβεβλημένη. Δεν είναι μόνο λόγω της άγνοιας. Είναι και γιατί 50000 εργαζόμενοι, κατά το έτος 2017, απασχολήθηκαν με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1999-2017). Ένας σημαντικός αριθμός που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.

Το πρώτο που χρειάζεται είναι να επεξηγηθεί ο όρος εργασία ορισμένου χρόνου. Με απλά λόγια, είναι η εργασία που η διάρκεια της έχει αρχή και τέλος. Π.χ. ένας νηπιαγωγός έχει σύμβαση εργασίας με ημερομηνία έναρξης 1/1/2019 και ημερομηνία λήξης 31/7/2019 ή μια ηλεκτρολόγος μηχανικός προσλαμβάνεται για περίοδο 1 έτους ή ένας δακτυλογράφος αναλαμβάνει να δακτυλογραφήσει το πόρισμα μιας ερευνητικής επιτροπής.

Το δεύτερο, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου (δεν έχουν ημερομηνία λήξης) με τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών απασχόλησης, εκτός και αν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αντικειμενικοί λόγοι είναι οι ακόλουθοι:
  • Οι ανάγκες της επιχείρησης ως προς την εκτέλεση μιας εργασίας είναι προσωρινές.
  • Ο εργοδοτούμενος αναπληρώνει κάποιον άλλο εργοδοτούμενο.
  • Η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση εργασίας, η φύση των καθηκόντων και ο χαρακτήρας της απασχόλησης ειδικών τομέων ή/και κατηγοριών εργοδοτουμένων δικαιολογεί την ορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
  • Ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου εργοδοτείται υπό δοκιμασία.
  • Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
  • Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αφορά συμβάσεις για την απασχόληση προσώπων τα οποία για την άσκηση των σχετικών με την εν λόγω απασχόληση καθηκόντων τους απαιτείται να έχουν άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση, καθώς και ακμαίες φυσικές και σωματικές δυνάμεις

Το τρίτο, ίσως και το πιο σημαντικό, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, απαγορεύεται η διαφορετική μεταχείριση εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου που βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση. Στην έννοια των συνθηκών απασχόλησης εμπίπτουν τα επιδόματα (Υπόθεση C-307/05 κ.α.), η συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης και το συνδεόμενο οικονομικό κίνητρο σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης (Υπόθεση C-631/15), η προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης (Υπόθεση C-38/13) κ.α. Στην πράξη, αν π.χ. ο συγκρίσιμος νοσοκόμος αορίστου χρόνου λαμβάνει επίδομα βάρδιας (ή άλλο ωφέλημα), το ίδιο ωφέλημα δικαιούται και ο νοσοκόμος ορισμένου χρόνου, εκτός και αν η εργοδοτική πλευρά είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση.

Πρόσθετες πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dlr.Χρίστος Χρίστου
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy