Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Πρόσκληση Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28/4/2021

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος συστάθηκε κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Ο Εθνικός Φορέας συστάθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», η υλοποίηση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση
«Καλή Πρακτική» (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 54 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 9 έχουν ανανεώσει την πιστοποίησή τους) οι οποίες βραβεύτηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ειδικές τελετές που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκαλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις να υποβάλουν αίτηση είτε για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις
28 Απριλίου 2021, στις 14:30.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων πατήστε εδώ:

Έντυπα.rar