Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στo πλαίσιo της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία έργου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών», προσκαλεί επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από το Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ykambouridou@dlr.mlsi.gov.cy είτε με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο «SILVEX», 1096 Λευκωσία.

Έντυπα Αίτησης/Δήλωσης πρόθεσης, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης σχετικός ενημερωτικός οδηγός με τίτλο «Οδηγός προς Επιχειρήσεις για Καθοδήγηση για σκοπούς Πιστοποίησης», αναρτώνται στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy/dlr, www.gender-equalpay.com


Περιγραφή του Μοντέλου Πιστοποίησης

Την ευθύνη εφαρμογής του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, έχει ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με το Μοντέλο, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) την πιστοποίηση συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) την πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης/οργανισμού και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας»


Συγκεκριμένα τα είδη πιστοποίησης αφορούν:

(α) Την εφαρμογή μιας υφιστάμενης μεμονωμένης πρακτικής, ή τον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας νέας μεμονωμένης πρακτικής (παραδείγματα τέτοιων πρακτικών θα βρείτε στις σελ.10-13 του ενημερωτικού οδηγού για επιχειρήσεις).

(β) Την εφαρμογή ενός υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο περιβάλλον εργασίας της επιχείρησης, ή τον σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιου συστήματος από την αρχή (πληροφορίες για τα Σχέδια Δράσης μπορείτε να βρείτε στη σελ. 14 του ενημερωτικού οδηγού για επιχειρήσεις).


Προκειμένου να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις, οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές αιτήσεων:

1. Αίτηση πιστοποίησης: για την πιστοποίηση υφιστάμενης μεμονωμένης πρακτικής ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.

2. Δήλωση πρόθεσης πιστοποίησης: για την υιοθέτηση μίας νέας μεμονωμένης πρακτικής ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/Σχεδίου Δράσης στο μέλλον, μετά την παροχή ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα παρέχει δηλαδή στην επιχείρηση/οργανισμό ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες Συμβούλου επιλέγοντας από κατάλογο ειδικά καταρτισμένων Συμβούλων με τους οποίους το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχει συμβληθεί στα πλαίσια συμφωνίας πλαίσιο. Στόχος θα είναι, η επιχείρηση και ο Σύμβουλος να καταλήξουν μετά από κάποια διεργασία σε εισηγήσεις προς υλοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και υλοποίησης των εισηγήσεων του Συμβούλου (καλής πρακτικής ή ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης), η επιχείρηση/οργανισμός θα προχωρήσει στην υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης προκειμένου να πιστοποιηθεί.

Η υποβολή αίτησης για πιστοποίηση βάσει του Μοντέλου δεν προϋποθέτει καταβολή οποιουδήποτε τέλους.


Δικαίωμα αίτησης ή δήλωσης πρόθεσης πιστοποίησης

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

Σημ. Οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πιστοποίησης, δεν μπορούν να επωφεληθούν των δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση μπορούν να αιτηθούν μόνο πιστοποίησης υφιστάμενης πρακτικής ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.


Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Οι δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από το Σύμβουλο λογίζονται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (De Minimis) για την επιχείρηση/οργανισμό στην οποία θα παρέχονται Υπηρεσίες και διέπονται από τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 το σύνολο της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που δικαιούται δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών, στο οποίο ποσό θα συνυπολογίζεται κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας, που έλαβε η δεδομένη «ενιαία επιχείρηση», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό 1407/2013, από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή.


Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση

1. Αίτηση πιστοποίησης/Δήλωση πρόθεσης πιστοποίησης
2. Στην περίπτωση Αίτησης πιστοποίησης (α) Δήλωση γενικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες και (β) Περιγραφή καλής πρακτικής ή Σχέδιο Δράσης.
3. Στην περίπτωση Δήλωσης πρόθεσης πιστοποίησης, (α) Γραπτή Δήλωση για λήψη χορηγίας De Minimis που προβλέπεται από τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012 και (β) το έντυπο «Επιπρόσθετες πληροφορίες»
4. Η Αίτηση/Δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα (το πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) όταν υποβάλλεται με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση υποβάλλεται μία φορά.
5. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται βάσει του Μοντέλου τηρούνται εμπιστευτικά.


Έγκριση επιχειρήσεων για πιστοποίηση

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων/οργανισμών είτε ηλεκτρονικώς είτε με άλλο μέσο για σκοπούς προβολής ή/και ενημέρωσης του κοινού. Η χρήση των λογότυπων πιστοποίησης «Καλή Πρακτική» και «Εργοδότης Ισότητας» από τις επιχειρήσεις, θα γίνεται δωρεάν εφόσον εγκριθεί η πιστοποίηση.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, 2014 στις 14:30 μ.μ.


Για διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την κα Γιώτα Καμπουρίδου στο 25819401.


Λεωφ. Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο «SILVEX», 1096 Λευκωσία, Τηλ: +357-22803100, 22803101
Φαξ: +357-22661977

Πρόσκληση Πιστοποίησης - Έντυπα Αίτησης.rar