Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος λειτουργεί κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και των κοινωνικών εταίρων, πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 67 επιχειρήσεις οι οποίες βραβεύτηκαν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ειδικές τελετές που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσκαλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις να υποβάλουν αίτηση είτε για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων.

Δεν υπάρχει προθεσμία λήξης περιόδου υποβολής αιτήσεων, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η εξέταση αιτήσεων που θα υποβληθούν μετά τις 30/9/2023 θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του έτους.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων:

1. Πρόσκληση Πιστοποίησης 2023.doc
2. Αίτηση Πιστοποίησης 2023.doc
3. Δήλωση Δέσμευσης Προώθησης της Ισότητας.doc
5. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2023.pdf
6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ.pdf
4. Υπόδειγμα Περιγραφής Καλών Πρακτικών.docx