Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Τιμαριθμικό Επίδομα

Επισυνάπτεται σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 07.01.2021.

egkiklios_1638.pdf