Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Με βάση το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, καθορίζεται ο εθνικός κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα:

α) Κάθε εργοδοτούμενος ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €885 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €940 ακαθάριστα.

β) Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος, σύμφωνα με συλλογική σύμβαση, συμφωνία ή πρακτική.

γ) Oι διατάξεις του εν λόγω Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020.

δ) Σημειώνεται ότι, θεσμοθετείται μηχανισμός αναπροσαρμογής ο οποίος τίθεται σε ισχύ για την πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος, την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής θα τίθεται σε εφαρμογή κάθε 2 χρόνια.
    Για να δείτε το Διάταγμα πατήστε εδώ.


    Από την 01.06.2023, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 268/2023). Για περισσότερες πληροφορίες για το ύψος του μισθού κάθε επαγγελματικής κατηγορίας που καλύπτεται από το σχετικό Διάταγμα πατήστε εδώ.