Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Υποχρεώσεις διαχειριστών Μονάδων SEVESO

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΥποχρεώσεις διαχειριστών Μονάδων SEVESO

Γνωστοποίηση Μονάδων

Ο διαχειριστής κάθε μονάδας, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζουν οι Κανονισμοί, οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Γνωστοποίηση στην οποία να περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα II των Κανονισμών.

Η Γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει:

 • Το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του διαχειριστή και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής μονάδας.
 • Την έδρα του διαχειριστή και την πλήρη διεύθυνση.
 • Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του υπεύθυνου της μονάδας, αν δεν είναι ο αναφερόμενος στο πρώτο σημείο.
 • Επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση των σχετικών ή ενδεχόμενων επικινδύνων ουσιών και την κατηγορία τους.
 • Την ποσότητα και τη φυσική μορφή της σχετικής επικίνδυνης ουσίας ή των σχετικών επικίνδυνων ουσιών·
 • Τη δραστηριότητα που ασκείται ή προβλέπεται στην εγκατάσταση ή στην αποθήκη·
 • Το άμεσο περιβάλλον της μονάδας, καθώς και παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα μεγάλης κλίμακας ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις γειτονικές μονάδες, όπως επίσης και τοποθεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών, περιοχών και έργων που θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.
Έγγραφο Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας

Ο διαχειριστής κάθε μονάδας που εμπίπτει στις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών οφείλει να συντάσσει, διατηρεί και υποβάλλει στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έγγραφο στο οποίο να εκθέτει την Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας (ΠΠΑΜΚ) και να εξασφαλίζει την ορθή της εφαρμογή, σύμφωνα με το Παράρτημα III των Κανονισμών.

Ο διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει ότι η ΠΠΑΜΚ εφαρμόζεται με κατάλληλα μέσα, δομές και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος III. Η ΠΠΑΜΚ αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης.

Η ΠΠΑΜΚ επανεξετάζεται περιοδικά και όταν χρειάζεται επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε 5 έτη. Ο διαχειριστής πρέπει να αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση την επικαιροποιημένη ΠΠΑΜΚ στην αρμόδια αρχή.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με
τίτλο «Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management Systems» που καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους στα θέματα της Πολιτικής Πρόληψης των Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας και των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας.Έκθεση Ασφάλειας

Οι διαχειριστές των μονάδων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες πάνω από καθορισμένα όρια οφείλουν να υποβάλλουν στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Έκθεση Ασφάλειας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών.


Με την έκθεση ασφαλείας πρέπει:

 1. Να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος III, πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας προς υλοποίησή της·
 2. Να καταδεικνύεται ότι έχουν προσδιοριστεί οι κίνδυνοι ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και τα σενάρια πιθανών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
 3. Να καταδεικνύεται ότι παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση κάθε εγκατάστασης, αποθήκης, εξοπλισμού και υποδομής που αφορούν τη λειτουργία της και έχουν σχέση με τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας εντός της μονάδας·
 4. Να καταδεικνύεται ότι έχουν καταρτιστεί εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και παρέχουν τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης·
 5. Να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζει για τη χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων ή έργων κοντά σε υπάρχουσες μονάδες.

Η έκθεση ασφαλείας επανεξετάζεται περιοδικά και όταν χρειάζεται επικαιροποιείται:

 • Τουλάχιστον κάθε 5 έτη,
 • Μετά από ατύχημα μεγάλης κλίμακας στη μονάδα, και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ή μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή νέες τεχνολογικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της γνώσης που προκύπτει από την ανάλυση των ατυχημάτων ή, στο μέτρο του δυνατού, των "παρ’ ολίγον ατυχημάτων", και της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων.

Ο διαχειριστής οφείλει, μαζί με την υποβολή της έκθεσης ασφάλειας να καταβάλλει τέλος, που καθορίζεται με Διάταγμα της Υπουργού (Κ.Δ.Π. 376/2015).

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει κώδικα με τίτλο «Guidance on the Preparation of a Safety Report to Meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (SEVESO II)» που καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους για την ετοιμασία της Έκθεση Ασφάλειας και για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που τους επιβάλλονται από την Οδηγία SEVESO.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει υιοθετήσει σχετική Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμάσει οδηγό με τίτλο
 «Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εκθέσεων Ασφαλείας SEVESO II».Πληροφορίες από Μονάδες Κατώτερης Βαθμίδας

Κάθε διαχειριστής μονάδας κατώτερης βαθμίδας οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα της μονάδας οι οποίες απαιτούνται για τον σχεδιασμό χρήσεων γης.
Ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Περιγραφή του περιβάλλοντος της μονάδας,
 • Περιγραφή της εγκατάστασης και
 • Προσδιορισμό και ανάλυση επικινδυνότητας ατυχήματος (περιγραφή των σεναρίων δυνητικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας με επιπτώσεις έξω από το σύνορο της μονάδας και εκτίμηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών των προσδιοριζόμενων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, περιλαμβανομένων χαρτών, εικόνων ή, κατά περίπτωση, ισοδύναμων περιγραφών, που αποτυπώνουν περιοχές οι οποίες ενδέχεται να πληγούν από τα εν λόγω ατυχήματα στη συγκεκριμένη μονάδα).