Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Εγκαταστάσεις SEVESO στην Κύπρο

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΕγκαταστάσεις SEVESO στην Κύπρο

Στην Κύπρο υπάρχουν 34 μονάδες που υπάγονται στις διατάξεις των Κανονισμών (όλες οι μονάδες «SEVESO»). Από αυτές οι 19 είναι μονάδες κατώτερης βαθμίδας και οι άλλες 15 είναι μονάδες ανώτερης βαθμίδας. Επιπλέον, 2 μονάδες ανώτερης βαθμίδας και 2 μονάδες κατώτερης βαθμίδας που θα λειτουργήσουν στην περιοχή Μαρί – Βασιλικού βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού / κατασκευής.


Όλες οι μονάδες έχουν αποστείλει γνωστοποίηση και διαθέτουν Πολιτική Πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

Όλες οι μονάδες ανώτερης βαθμίδας έχουν υποβάλει Έκθεση Ασφάλειας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εξετάσει τις εκθέσεις ασφάλειας και έχει κοινοποιήσει τα συμπεράσματα του, στους διαχειριστές των μονάδων. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διατηρούνται αντίγραφα όλων των εκθέσεων ασφάλειας. Οι μονάδες αυτές έχουν εκπονήσει εσωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης και η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας έχει εκπονήσει εξωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης.

Οι διαχειριστές των μονάδων ανώτερης βαθμίδας έχουν ενημερώσει με σχετικό πληροφοριακό υλικό τα πρόσωπα, τα οποία πιθανό να επηρεασθούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας, για τα μέτρα ασφάλειας στις μονάδες και την απαιτούμενη συμπεριφορά τους στην περίπτωση που συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μεριμνά ώστε όλες οι μονάδες να καλύπτονται από σχέδιο επιθεωρήσεων και ανάλογα καταρτίζει, σε τακτά διαστήματα, πρόγραμμα τακτικών επιθεωρήσεων. Τουλάχιστον, πραγματοποιείται μια επιθεώρηση κάθε χρόνο σε όλες τις μονάδες ανώτερης βαθμίδας και κάθε 3 χρόνια σε όλες τις μονάδες κατώτερης βαθμίδας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κάθε τρία χρόνια συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της SEVESO, αφού ζητήσει συνεισφορά από άλλες Αρμόδιες Αρχές, με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο και την υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20230306_Programma_epitheoriseon_Monades_SEVESO_2023.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Monades_SEVESO_lower_tier_3_2023.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Monades_SEVESO_upper_tier_ 3_2023.pdf