Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Οδηγός για την Αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφαλείας SEVESO

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΟδηγός για την Αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφαλείας SEVESO

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει υιοθετήσει σχετική Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφαλείας και για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμάσει σχετικό «Οδηγό».


Έκθεση Ασφάλειας


Οι διαχειριστές των μονάδων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες πάνω από καθορισμένα όρια οφείλουν να υποβάλλουν στον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Έκθεση Ασφάλειας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών.


Με την Έκθεση Ασφαλείας πρέπει:


i. να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος III, πολιτική πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας προς υλοποίησή της·
ii. να καταδεικνύεται ότι έχουν προσδιοριστεί οι κίνδυνοι ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και τα σενάρια πιθανών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·
iii. να καταδεικνύεται ότι παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση κάθε εγκατάστασης, αποθήκης, εξοπλισμού και υποδομής που αφορούν τη λειτουργία της και έχουν σχέση με τους κινδύνους ατυχήματος μεγάλης κλίμακας εντός της μονάδας·
iv. να καταδεικνύεται ότι έχουν καταρτιστεί εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και παρέχουν τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης·
v. να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίζει για τη χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων ή έργων κοντά σε υπάρχουσες μονάδες.

Η Έκθεση Ασφαλείας επανεξετάζεται περιοδικά και όταν χρειάζεται επικαιροποιείται:

  • τουλάχιστον κάθε 5 έτη,
  • μετά από ατύχημα μεγάλης κλίμακας στη μονάδα, και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ή μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή νέες τεχνολογικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της γνώσης που προκύπτει από την ανάλυση των ατυχημάτων ή, στο μέτρο του δυνατού, των "παρ’ ολίγον ατυχημάτων", και της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων.

Ο διαχειριστής οφείλει, μαζί με την υποβολή της Έκθεση Ασφαλείας να καταβάλλει τέλος, που καθορίζεται με Διάταγμα της Υπουργού (Κ.Δ.Π. 376/2015).

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει κώδικα με τίτλο «Guidance on the Preparation of a Safety Report to Meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (SEVESO II)» που καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους για την ετοιμασία της Έκθεση Ασφάλειας και για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που τους επιβάλλονται από την Οδηγία SEVESO.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Methodologia_Axsiologisis_Ektheseon_Asfalias.pdf