Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Σχεδιασμός χρήσεων γης

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΣχεδιασμός χρήσεων γης

Η πολιτική για τον σχεδιασμό της χρήσης γης γύρω από μονάδες SEVESO λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν, μακροπρόθεσμα, κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων αυτών και των ζωνών κατοικίας, των κτιρίων και των ζωνών δημόσιας χρήσης, του κύριου οδικού δικτύου μεταφορών, στο μέτρο του δυνατού, των χώρων αναψυχής και των περιοχών με ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και, στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων, την ανάγκη για πρόσθετα τεχνικά μέτρα ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό.

Οι πρόνοιες της Οδηγίας 2012/18/EE, για το σχεδιασμό χρήσεων γης έχουν μεταφερθεί στην Κυπριακή νομοθεσία με τους "Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες)" Κανονισμούς του 2017 (Κ.Δ.Π. 76/2017).

Οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι:
  • Η Πολεοδομική Αρχή, κατά την άσκηση ελέγχου της ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα, μεταξύ άλλων, την ανάγκη πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και περιορισμού των συνεπειών τους, καθώς επίσης τις απόψεις του κοινού, όταν η ανάπτυξη αφορά:
    i. εγκατάσταση νέας μονάδας,
    ii. μετατροπές ή προσθήκες σε υφιστάμενη μονάδα,
    iii. νέα χωροταξικά έργα γύρω από υφιστάμενες μονάδες, όπως οδοί επικοινωνίας, χώροι όπου συχνάζει το κοινό και ζώνες κατοικίας όταν τα έργα αυτά ή ο τόπος εγκατάστασής τους ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του.
  • Στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η Πολεοδομική Αρχή, κατά την άσκηση των εξουσιών της θα διαβουλεύεται με τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως και με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων για τις εν λόγω περιπτώσεις.
  • Η πολιτική τους περί της χρήσεως γης ή/και οι άλλες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν, μακροπρόθεσμα, κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων που καλύπτονται από τους Κανονισμούς και των ζωνών κατοικίας, των κτιρίων και των ζωνών δημόσιας χρήσης, του κύριου οδικού δικτύου μεταφορών, στο μέτρο του δυνατού, των χώρων αναψυχής και των περιοχών με ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και, στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων, την ανάγκη για πρόσθετα τεχνικά μέτρα ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό.
  • Η Πολεοδομική Αρχή, κατά την άσκηση ελέγχου της ανάπτυξης, διασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό έχει έγκαιρα τη δυνατότητα να εκφέρει γνώμη επί της ανάπτυξης. Στους Κανονισμούς καθορίζεται διαδικασία για τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει κατευθυντήριες οδηγίες με τίτλο «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη χωροθέτηση αναπτύξεων κοντά σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή νέων εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμούς) Κανονισμών του 2015» τις οποίες χρησιμοποιεί για να εκφράσει προς την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή θετική ή αρνητική γνωμοδότηση στο πλαίσιο της πιο πάνω διαβούλευσης.

Επιπλέον, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τοποθέτησε σε χάρτες τις Ζώνες Επικινδυνότητας των μονάδων SEVESO, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χωροθέτησης (φαίνονται στα συνημμένα πιο κάτω):
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Zones epikindinotitas LARNACA & LIVADIA.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Zones epikindinotitas MARI & VASILIKO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat AHK Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat AHK,Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας_Dekelia-Ormidia.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD_Strovolos.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat G & L CALIBERS LTD_Ergates.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat HΕLLENIC COPPER MINES LTD_Ag Georgios Soleas.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat LANITIS GAS LTD_Ypsonas.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat LARNACA AVIATION FUELLING SYSTEM (LAFS)_Aerodromio Larnacas.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat P&S LPG GAS LTD_Paphos.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat PANASKA TRADING CO LTD_Geri.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat THERMOGAZ LTD_Akaki.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Α.Π . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΤΔ_Geri-Dali.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ_Tseri.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ. ΚΥΤHREOTIS HOLDINGS LTD_Prastio Kellakiou.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ. ΜΙΧΑΗΛΑΣ & Σ ΙΑ ΛΤΔ_Aradippou.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τ. & Ε. ΑΡΕΣΤΗ ΛΤΔ_Larnaca.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat LUP_CRITERIA_CYPRUS_2019.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EXPLOMIN_Sia.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat KITTHRAS_Strovolos.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat LATOMEIO PYRGON_Purga.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat LINDE_HADZIKYRIAKOS_GAS_LTD_Strovolos.pdf