Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Κατευθυντήριοι Κώδικες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΚατευθυντήριοι Κώδικες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο «Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management Systems» που καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους στα θέματα της Πολιτικής Πρόληψης των Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας και των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει επίσης κώδικα με τίτλο «Guidance on the Preparation of a Safety Report to Meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (SEVESO II)» που καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους για την ετοιμασία της Έκθεση Ασφάλειας και για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που τους επιβάλλονται από την Οδηγία 96/82/ΕΚ (SEVESO II).


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Guidelines_MAPP.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat SafetyReportsGuidance.pdf