Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΣχέδια Επείγουσας Ανάγκης


Ο διαχειριστής κάθε μονάδας ανώτερης βαθμίδας που εμπίπτει στις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών πρέπει να καταρτίσει σύμφωνα με το Παράρτημα V, εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που λαμβάνονται στη μονάδα.

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας οφείλει να καταρτίσει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον εκτός της μονάδας χώρο. Οι πρόνοιες της
Οδηγίας 2012/18/EE για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν μεταφερθεί στην Κυπριακή νομοθεσία με τους "Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς)" Κανονισμούς του 1997 έως 2017 (Κ.Δ.Π. 509/2004, Κ.Δ.Π. 97/2006 και Κ.Δ.Π.61/2017).

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης επιδιώκουν:
  • τον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι βλάβες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στην περιουσία,
  • την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιδράσεις ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας,
  • την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής,
  • την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος κατόπιν ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.

Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται ύστερα από διαβούλευση με το προσωπικό που απασχολείται εντός της μονάδας, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού επί μακρόν εργαζομένου προσωπικού υπεργολαβίας, και ζητείται η γνώμη του κοινού για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν αυτά εκπονούνται ή επικαιροποιούνται.


Τα εσωτερικά και εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης επανεξετάζονται, δοκιμάζονται και ενδεχομένως αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται από τους διαχειριστές και τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας αντίστοιχα, ανά ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών ετών. Η επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στις σχετικές μονάδες, στις οικείες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.