Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας > Πληροφόρηση του Κοινού

Ατυχήματα Μεγάλης ΚλίμακαςΠληροφόρηση του Κοινού


Ο διαχειριστής κάθε μονάδας μεριμνά ώστε πρόσωπα, τα οποία πιθανό να επηρεασθούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας, να πληροφορούνται για τα μέτρα ασφάλειας στη μονάδα και την απαιτούμενη συμπεριφορά τους στην περίπτωση που συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να περιέχουν τουλάχιστο τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα VI των Κανονισμών και πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ πρέπει να είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιπρόσθετα ο διαχειριστής κάθε μονάδας ανώτερης βαθμίδας οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να χρειάζεται να τις ζητήσουν, σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Ο διαχειριστής μεριμνά ώστε οι πιο πάνω πληροφορίες που αφορούν τα επηρεαζόμενα πρόσωπα και τα μέρη της Έκθεσης Ασφάλειας και του Καταλόγου Επικινδύνων Ουσιών, που δεν είναι απόρρητα, να είναι διαθέσιμα στο κοινό. Επίσης, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όλα τα κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, περιλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές μονάδες πιθανό να επηρεασθούν από ατύχημα μεγάλης κλίμακας.
Οι πληροφορίες παρέχονται τουλάχιστον ανά πενταετία, επανεξετάζονται περιοδικά και, αν χρειαστεί, επικαιροποιούνται.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να θέσει στη διάθεσή του πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κατά την εφαρμογή των Κανονισμών.

Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στα μέρη της Έκθεσης Ασφάλειας, που δεν είναι απόρρητα και που διατηρούνται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη Λευκωσία. Η πιο πάνω πρόσβαση στην Έκθεση Ασφάλειας μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του εργασίμου ωραρίου λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει αντίγραφο των εν λόγω μερών της Έκθεσης Ασφάλειας αφού καταβάλει το σχετικό αντίτιμο.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Enimer_entipo_SEVESO_ARESTI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Enimer_entipo_SEVESO_EMMANOYHL.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Enimer_entipo_SEVESO_EXPLOMIN.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Enimer_entipo_SEVESO_THERMOGAS.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20220303_Enimerosi_Koinou_monades_SEVESO.pdf