ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα / Αναγνώριση Προσόντων

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Α - Αρχική Σελίδα - Παρουσίαση

Β - Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Γ - Νόμος31(Ι)/2008 για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Συνοδευτικό Έντυπο Δήλωσης

Δ - Εθνικό Σημείο Επαφής Κύπρου

Ε - Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στις Χώρες της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης

ΣΤ - Ονομαστικός κατάλογος Σημείων Επαφής (Contact Points) Χωρών
μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζ - Ονομαστικός κατάλογος Χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η. Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ε.Ε. μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα «Η Ευρώπη σου».
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) είναι αρμόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Συμβουλίου, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. αξιολογεί τίτλους σπουδών στους οποίους χορηγεί αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
Κατάλογος Κατοχυρωμένων Επαγγελμάτων στην ΚύπροΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ασφαλές Διαδίκτυο