ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων


H διαδικασία εξέτασης αιτήσεων που υποβάλλονται από Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Οι εργοδότες απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (Ε.Γ.Ε) όπου γίνεται η δέουσα έρευνα για διαπίστωση της τήρησης των κριτηρίων απασχόλησης αλλοδαπών με κυριότερη πρόνοια τη διερεύνηση της δυνατότητας ικανοποίησης των αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες). Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος εργοδότης κοινοποιεί κενή θέση μέσω των Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ε.Γ.Ε και για διάστημα 6 εβδομάδων γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης Κυπρίων ή Ευρωπαίων. Παράλληλα ζητείται δημοσίευση της κενής θέσης στον ημερήσιο τύπο. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες για την πλήρωση των κενών θέσεων, ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση σε ειδικό έντυπο για απασχόληση αλλοδαπών δεόντως συμπληρωμένο μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αναγράφονται σ’αυτό.

Για τον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας δεν απαιτείται η καταχώρηση κενής θέσης.

Όταν ο εργοδότης αποτείνεται είτε για επιπρόσθετο αλλοδαπό προσωπικό είτε για ανανέωση ή αντικατάσταση υφιστάμενου αλλοδαπού προσωπικού, πέραν των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων ζητούνται και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) του αλλοδαπού προσωπικού που ήδη απασχολούσε .

Η σχετική αίτηση με όλα τα συνημμένα προωθείται στα Κεντρικά Γραφεία του Τ.Ε για λήψη τελικής απόφασης και ακολούθως αποστέλλεται στον εργοδότη απάντηση αναφορικά με το αίτημα του.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εγκρίνονται κατ’αρχήν από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αιτήσεις για Εποχιακή Απασχόληση-Σημείωμα για την ιστοσελίδα ΙΦ300318.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραστατικά Εκπαιδευόμενοι Λογιστές.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραστατικά Προσωπικού Ψηλών Προδιαγραφών 080318.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραστατικά για Ενδοεταιρική Μετάθεση_2019.pdfNo documents found
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)