Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΤαξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων

Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα χημικά μείγματα (παρασκευάσματα) πρέπει να Tαξινομούνταικατάλληλα και να φέρουν την απαραίτητη Eπισήμανση (ετικέτα) στην Ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να πληροφορούνται επαρκώς οι χρήστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση και έκθεση στις ουσίες αυτές, καθώς και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Τα εναρμονισμένα στοιχεία Ταξινόμησης και Επισήμανσης των χημικών ουσιών (αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) υπάρχουν στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA (C&L Inventory).


Τα στοιχεία Ταξινόμησης και Επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών και των μειγμάτων υπάρχουν στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας των προϊόντων.


Για επικίνδυνα χημικά προϊόντα που απαιτούν ειδική Συσκευασία ελέγχεται επίσης και η καταλληλότητα της συσκευασίας με την οποία αυτά διατίθενται στην αγορά (πώμα ασφαλείας, ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση κ.λπ).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLΡ και ειδικότερα το άρθρο 17, η επισήμανση στη συσκευασία επικίνδυνου χημικού προϊόντος (επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του ή των προμηθευτών·
  2. Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος·
  3. Τους αναγνωριστικούς κωδικούς του προϊόντος (χημική ονομασία, αριθμούς EC ή CAS) και κυρίως τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμησή του·
  4. Τα κατάλληλα εικονογράμματα κινδύνου·
  5. Τις κατάλληλες προειδοποιητικές λέξεις Κίνδυνος ή Προσοχή·
  6. Τις κατάλληλες δηλώσεις κινδύνου (Η)·
  7. Τις κατάλληλες δηλώσεις προφύλαξης (Ρ)·
  8. Ανάλογα με την περίπτωση, άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Για τα προϊόντα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά η επισήμανση γίνεται οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στην επισήμανση κι άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής, υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται σε όλες τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες.Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας. Δείτε εδώ ένα σύντομο οδηγό για τους χρήστες χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης που λαμβάνουν.
Περισσότερες πληροφορίες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP μπορείτε να δείτε στην σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat tips_users_chemicals_workplace_el.pdf