Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 3. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

REACH3. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

Στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ). Η τελευταία τροποποίησή του έγινε με τον Κανονισμό 850/2015/ΕΚ.

Τα ΔΔΑ αποτελούν το βασικό εργαλείο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών και των μειγμάτων που διαθέτουν στην αγορά.

Τα ΔΔΑ περιέχουν 16 υποχρεωτικά Τμήματα. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες μιας χημικής ουσίας ή ενός χημικού μείγματος, τους κινδύνους που πιθανόν να εμπερικλείει η χρήση τους, οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και τη μεταφορά τους, καθώς και με τα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης σε αυτά. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται είτε στο κυρίως κείμενο των ΔΔΑ είτε στα επισυναπτόμενα Σενάρια Έκθεσης (όπου απαιτείται).


Για τις χημικές ουσίες και τα μείγματα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά, τα ΔΔΑ πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων
για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο Τμήμα 1 του ΔΔΑ είναι το 1401
(ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)

ΔΔΑ παρέχεται υποχρεωτικά στον επαγγελματία χρήση με την πρώτη αγορά του προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Για κάθε χημική ουσία ή χημικό μείγμα που ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Kανονισμό CLP,
  • Για κάθε χημική ουσία που είναι Aνθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική (ΑΒΤ) ή άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ), όπως ορίζεται στον κανονισμό REACH (παράρτημα XIII), ή
  • Για κάθε χημική ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Υποψήφιων Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (Substances of Very High Concern - SVHC ).


Επίσης, για ορισμένα χημικά μείγματα τα οποία δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή ουσίες για τις οποίες ισχύουν Κοινοτικά Όρια Έκθεσης Εργαζομένων (Occupational Exposure Limits - OELs), απαιτείται να υπάρχει ΔΔΑ και παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και εδώ.Σενάρια Έκθεσης

Το κάθε Σενάριο Έκθεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

1. Τίτλος.

2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση.

3. Εκτίμηση της έκθεσης.

4. Καθοδήγηση προς τους μεταγενέστερους χρήστες ώστε να αξιολογούν εάν η χρήση τους εμπίπτει εντός των ορίων που θέτει το Σενάριο Έκθεσης.

Για την καλύτερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων πληροφόρησης σχετικά με την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων o ECHA ετοίμασε τον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη:
Ενημερωτικό έντυπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τα ΔΔΑ


Διαδραστικός* Ηλεκτρονικός Οδηγός του ECHA για τους παραλήπτες ΔΔΑ και Σεναρίων Έκθεσης (στην ελληνική)


* Σημείωση: Πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για να το δείτε σε διαδραστική μορφή.


Ενημερωτικό Δελτίο του ECHA για ΔΔΑ και Σενάρια Έκθεσης

Καθοδήγηση του ECHA σχετικά με τη σύνταξη των ΔΔΑ

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Safety_Data-Sheets.pdf