ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος 179 (I) 2002 και ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος- τροποποιητικός

Νόμος 179 (Ι) 2002.pdfτροποποιητικός νόμος 129 (I) 2003  του νόμου 179 (Ι) 2002.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat τροποποιητικός νόμος 129 (I) 2003 του νόμου 179 (Ι) 2002.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 179 (Ι) 2002.pdf

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο