Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΕφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας
    Στόχος του Κλάδου Χημικών Ουσιών είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας και ο έλεγχος των χημικών ουσιών / προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού που έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες.

    Στο πλαίσιο αυτό, ο Κλάδος Χημικών Ουσιών έχει σαν αποστολή του να διασφαλίζει ότι:
  • Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα φέρουν κατάλληλη ταξινόμηση και σήμανση στην Ελληνική γλώσσα με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP έτσι ώστε να πληροφορούνται επαρκώς οι χρήστες για τους κινδύνους που διατρέχουν από τη χρήση και έκθεση στις ουσίες αυτές, καθώς και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία.
  • Οι χημικές ουσίες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν καταχωρησθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.
  • Οι επαγγελματίες χρήστες επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheet) το οποίο έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού REACH ,
  • Τηρούνται οι απαγορεύσεις ή οι αυστηροί περιορισμοί στη χρήση /διάθεση στην αγορά που ισχύουν για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και μείγματα.
  • Πληροφορίες για τα επικίνδυνα χημικά μείγματα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά έχουν υποβληθεί στο Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) που περιγράφεται εδώ .