Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Νομοθεσία > Η περί Χημικών Ουσιών νομοθεσίαΝόμος και Κανονισμοί

Νομοθεσία


Η περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία
Νόμος και Κανονισμοί

Βασικός Νόμος 2020

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020 (Ν. 119(Ι)/2020)
Κανονισμοί 2020

Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 380/2020)

Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 381/2020)

Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού PIC) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 382/2020)

Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 383/2020)

Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις των άρθρων 3 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 384/2020)