Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΜητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων -Κοινοποιήσεις στη Βάση Δεδομένων για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων - Άρθρο 45 του CLP

ΤΕΕ: ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (APPOINTED BODY) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ


Σύμφωνα με την Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των πληροφοριών, για τα χημικά μείγματα (σκευάσματα) που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα.

Οι πληροφορίες συλλέγονται πρωτίστως για σκοπούς ανταπόκρισης σε έκτακτη ανάγκη από το Κέντρα Δηλητηριάσεων. Επιπρόσθετα και στο πιο πάνω πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP, το ΤΕΕ συλλέγει τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την τήρηση αρχείου και τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων.

Στις πληροφορίες που υποβάλλονται περιλαμβάνονται η πλήρης και αναλυτική χημική σύνθεση των χημικών μειγμάτων που ταξινομούνται ως επικίνδυνα, ανεξαρτήτως αν προορίζονται για το ευρύ κοινό/καταναλωτές ή για επαγγελματίες χρήστες. • Από 1.1.2021 η εθνική διαδικασία υποβολής πληροφοριών ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

 • Η υποβολή των πληροφοριών για τα νέα μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να γίνεται όπως προνοείται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.
 • Από 1.1.2021 η διαδικασία κοινοποίησης των πληροφοριών θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) που περιγράφεται εδώ .
 • Η διαδικασία κοινοποίησης είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Μετά την κοινοποίηση θα πρέπει ο αριθμός UFI να αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εκεί όπου απαιτείται.
 • Από 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλονται κοινοποιήσεις για τα χημικά προϊόντα καταναλωτικής και επαγγελματικής χρήσης
 • Από 1η Ιανουαρίου 2024 υποβάλλονται κοινοποιήσεις για τα χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης.
 • Οι εταιρείες που έχουν υποβάλει τις κοινοποιήσεις τους μέσω της εθνικής διαδικασίας μέχρι τις 31.12.2020 μπορούν να επωφεληθούν από την μεταβατική περίοδο – δηλαδή οι κοινοποιήσεις τους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024.
 • Από την 1.1.2025 όλες οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης.


 • Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν γίνει σε παλαιότερες κοινοποιήσεις μέσω της εθνικής διαδικασίας, αυτές θα πρέπει να γίνονται επίσης μέσω της ευρωπαικής πύλης. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στο σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο).

 • Υποχρέωση για υποβολή των πληροφοριών έχουν οι παρασκευαστές / προμηθευτές εντός της ΕΕ (υποβάλλοντες). Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες υποβάλλονται είτε από:

   (1) Την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη για τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά (εισαγωγέας, διανομέας, παρασκευαστής) είτε από

   (2) Τον ίδιο τον παρασκευαστή στην Ευρώπη ή από τον εισαγωγέα / διανομέα (προμηθευτή) στην Ευρώπη αναλόγως με τις επιμέρους σχέσεις συμβολαίων που υπάρχουν με τις εταιρείες στην Κύπρο.

 • Στην ετικέτα των καταναλωτικών προϊόντων που κοινοποιούνται θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός UFI.
 • Για τα προιόντα βιομηχανικής χρήσης και τα προϊόντα που δεν φέρουν συσκευασία ο αριθμός UFI θα πρέπει να παρέχεται στο σημείο 1.1 του ΔΔΑ.

 • Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).

 • Όλες οι πληροφορίες τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

 • Τα δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝΠερισσότερες πληροφορίες στο ειδικό κεφάλαιο στο τμήμα του CLP


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_HOW_TO_submit_information_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_submissions_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EU importers and UK suppliers.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat guidance_on_annex_viii_to_clp_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat information_requirements_in_brief_el(1).pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ufi_what_it_means_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat prepare_and_submit_information_to_pc_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat pc_leaflet_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2-Creating_and_using_your_UFI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3-Managing_your_UFI.pdf