Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων- 1. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης;
- 2. Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;
- 3. Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει εργοδοτούμενο χωρίς να δώσει προειδοποίηση και αν ναι σε ποιες περιπτώσεις;
- 4. Εργοδοτούμενος στον οποίο έχει δοθεί προειδοποίηση για απόλυση υποχρεούται να εργαστεί κατά την περίοδο αυτή;
- 5. Ποια είναι τα δικαιώματα ενός εργοδοτούμενου που έχει απολυθεί σε ό,τι αφορά το μισθό, το 13ο μισθό, την ετήσια άδεια και το Ταμείο Προνοίας;
- 6. Μπορεί ο εργοδότης να αποκόψει δεδουλευμένα από τον εργοδοτούμενο λόγω παράλειψης παροχής προειδοποίησης;
- 7. Υποχρεούται ένας εργοδότης να δίνει επιστολή απόλυσης;
- 8. Σε περίπτωση παράνομης απόλυσης που μπορεί να αποταθεί ένας εργοδοτούμενος για αποζημίωση;
- 9. Σε περίπτωση παράνομης απόλυσης ή πλεονασμού, δικαιούται ένας εργοδοτούμενος αποζημίωση ανεξαρτήτως της ηλικίας του και των ετών υπηρεσίας του;
- 10. Πότε δικαιούται ένας εργοδοτούμενος πληρωμή από το Ταμείο Πλεονασμού;
- 11. Μπορεί εργοδοτούμενος ο οποίος βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο να απολυθεί ή να αποχωρήσει χωρίς προειδοποίηση;
- 12. Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης ενόσω ο εργοδοτούμενος απουσιάζει από την εργασία του με άδεια ασθενείας;
- 13. Μπορεί να συντρέχει προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης με άδεια ασθενείας και ετήσια άδεια;
- 14. Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης ενόσω ο εργοδοτούμενος απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας;
- 15. Σε περίπτωση που θα δοθεί προειδοποίηση τερματισμού της απασχόλησης είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, στην περίοδο της προειδοποίησης περιλαμβάνονται και τα σαββατοκύριακα;