Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Εργοδοτούμενος του οποίου έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του δικαιούται πληρωμές για:

  • i. όλα τα δεδουλευμένα του μέχρι την τελευταία μέρα της απασχόλησης του,
  • ii. την αναλογία της ετήσιας άδειας πλην των ημερών που έχει πάρει εντός του έτους (σημειώνεται ότι ο εργοδοτούμενος μπορεί να διεκδικήσει συσσωρευμένη άδεια μέχρι και 2 χρόνων εκτός εάν υπάρχει άλλη πρακτική στην εταιρεία),
  • iii. την αναλογία 13ου η/και 14ου μισθού όταν υπάρχει συμφωνία ή πρακτική για καταβολή αναλογίας,
  • iv. το ταμείο προνοίας όπου υπάρχει και ανάλογα με το τι προνοεί το καταστατικό κάθε Ταμείου.