Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Σε περίπτωση που εργοδότης τερματίζει με δική του πρωτοβουλία τη σχέση απασχόλησης με τον εργοδοτούμενο, τότε πρέπει να δίδεται, γραπτώς, η πιο κάτω ελάχιστη προειδοποίηση: