Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Η αίτηση για λήψη ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας, δεν αποτελεί λόγο για τερματισμό της απασχόλησης και δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται σε κάθε εργοδότη να τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου, ή να δίνει προειδοποίηση για τερματισμό κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για λήψη γονικής άδειας και που λήγει με το τέλος της άδειας αυτής. Επίσης, απαγορεύεται σε εργοδότη να δίνει προειδοποίηση τερματισμού που να εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, ή κατά τη διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας.


Ο εργοδότης μπορεί να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης ή να τερματίσει την απασχόληση κατά τις πιο πάνω περιόδους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • i. αν ο εργοδοτούμενος είναι ένοχος σοβαρού παραπτώματος ή συμπεριφοράς η οποία δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης,
  • ii. αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί, ή
  • iii. αν η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει λήξει.