Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Βάσει του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση, εάν του ζητηθεί, να δώσει γραπτή επιστολή στην οποία να αναφέρεται η περίοδος απασχόλησης του εργοδοτουμένου και τα καθήκοντα της θέσης του.


Στην υπόθεση Καλλισθένη Δημητρίου Vs Piccadilly Manufacturing Ltd, 28/92, το Δικαστήριο ανέφερε ότι: «Η επιβολή από το Νόμο υποχρέωσης στους εργοδότες για γραπτή προειδοποίηση τερματισμό απασχόλησης γίνεται για: (α) παραχώρηση στον εργοδοτούμενο δυνατότητας αναζήτησης νέας απασχόλησης, (β) καταγραφή του λόγου τερματισμού και (γ) ακριβή καθορισμό της περιόδου απασχόλησης τόσο για σκοπούς αποζημίωσης όσο ιδιαίτερα για σκοπούς πλεονασμού».