Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Νομοθεσία > Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία

Νομοθεσία


Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία

 • Βασικός Νόμος

 • Περί Εργοστασίων Νόμος

 • Τέλη

 • Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας

 • Οργανωτικά Θέματα (Διαχείριση, Επιτροπές Ασφάλειας, Γνωστοποίηση, Πρώτες Βοήθειες)

 • Υποστατικά (Ελάχιστες Προδιαγραφές, Σήμανση, Πυροσβεστήρες, Ηλεκτρισμός)/Γεωργικές και Ξυλουργικές Εργασίες, Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες

 • Εξοπλισμός Εργασίας/Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • Ανελκυστήρες/Ατμολέβητες/Ανυψωτικά/Υγραέριο/Συστήματα Ρευστών

 • Εργοτάξια/Αμίαντος/Εξόρυξη

 • Χημικοί/Βιολογικοί/Καρκινογόνοι-Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες/Αιχμηρά Αντικείμενα

 • Φυσικοί Παράγοντες/Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης

 • Προστασία των Νέων/Προστασία της Μητρότητας

 • Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

 • Εργασίες Λιμένων/Αλιευτικά Σκάφη/Πλοία

 • Επιτήρηση Υγείας

 • Κώδικες Πρακτικής

 • Κυρωτικοί Νόμοι