Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τηλεργασία > Ερευνητικό Έργο Tele-WOSH

ΤηλεργασίαΕρευνητικό Έργο Tele-WOSH

Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αντιλαμβανόμενη την άμεση ανάγκη για ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων κατά την τηλεργασία, έχει υποβάλει ερευνητική πρόταση προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Η ερευνητική πρόταση Tele-Working and Occupational Safety & Health during COVID-19 Pandemic (Tele-WOSH), η οποία έγινε αποδεκτή, εμπίπτει στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα του κυπριακού οικοσυστήματος για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμβάλουν στην εθνική στρατηγική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του COVID-19 και των επιπτώσεων που προκαλεί». Η πρόσκληση αυτή του ΙδΕΚ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Βασικό αποκύημα της πρότασης αυτής στην οποία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετείχε ως αρμόδια Αρχή για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου, ήταν η ανάπτυξη εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής και οδηγού καλής πρακτικής, τα οποία εστιάζουν στη διαχείριση των κινδύνων κατά την τηλεργασία, υποβοηθώντας έτσι τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους να διασφαλίσουν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον στο σπίτι τους. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους (links):